Colportagewet: wees voorzichtig met huisbezoek

De wet kan worden overtreden ook al staat in de door de klant geaccepteerde algemene voorwaarden dat een huisbezoek zal volgen.

Uit de boete die AFM aan Monetalis (en ook aan haar feitelijk leider) oplegde blijkt dat de regels van de Colportagewet strak worden uitgelegd.

Monetalis legde na een eerste telefonisch contact standaard een huisbezoek af. Tijdens dat bezoek werd bij de klant thuis een kredietovereenkomst afgesloten. De Colportagewet verbiedt dat tenzij aangetoond kan worden dat de klant uitdrukkelijk om dat huisbezoek gevraagd heeft.

Monetalis beroept zich erop dat het verzoek tot een persoonlijk bezoek steeds van de klant zelf kwam. “De leads die werden ingekocht zijn middels een enquête verkregen. Door het invullen van de enquête accepteert de potentiële klant de algemene voorwaarden behorende bij de enquête, waarin staat dat ze benaderd (kunnen) worden.” Na ontvangst van de lead nam Monetalis telefonisch contact op. Indien de consument akkoord is om de financiële situatie te bekijken ging Monetalis verder inventariseren. Er werd een afspraak gemaakt om de situatie verder thuis te bespreken. “De consument is overigens mondig genoeg om nee te zeggen tegen het gesprek thuis en heeft daar ook alle mogelijkheden toe”, aldus het verweer.

Waar de schoen wringt is het feit dat tijdens die huisbezoeken de kredietovereenkomsten werden afgesloten. Of zoals de AFM het verwoordt: “Monetalis trachtte bij dit bezoek de consument structureel te bewegen tot het afnemen van een geldkrediet.”

De AFM vindt niet dat het initiatief voor het huisbezoek in overwegende mate bij de klanten zelf lag, ondanks het feit dat zij akkoord gingen met de algemene voorwaarden: “Dat het persoonlijk bezoek overwegend op initiatief van Monetalis plaatsvond blijkt onder meer uit de gehanteerde werkwijze, waaronder ook het belscript, van Monetalis. Daarin is hierover onder meer opgenomen: “Monetalis benadert potentiële cliënten voor de eerste keer n.a.v. adressenbestanden die aangeleverd zijn c.q. ingekocht zijn. De eerste benadering vindt telefonisch plaats waarbij er gerefereerd wordt aan de enquete die betreffende klant heeft ingevuld.” Voorts staat daarin hierover onder meer:
“Wenst u hiervoor een afspraak te maken? (…) wij werken op dit moment alleen nog op basis van een persoonlijk bezoek bij u thuis dan wel bij ons op kantoor.

Op het moment dat u de bespreking omtrent uw lopende financiering(en) niet op deze basis wenst te laten geschieden kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.” Dat het initiatief bij Monetalis lag voor het bezoek bij de consument thuis, en daarmee de werkwijze van Monetalis kwalificeert als een persoonlijk bezoek, is in lijn met jurisprudentie over het afleggen van een persoonlijk bezoek.”

De AFM is van oordeel dat voor het vaststellen van degene die het initiatief tot het huisbezoek neemt, het niet bepalend is of de consument het initiatief neemt tot het eerste contact. Al dan niet door gegevens op internet (of via een enquête) achter te laten, of door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden van de leadgenerators. Waar het om gaat, is wie het initiatief tot het persoonlijk bezoek neemt en niet om wie het initiatief tot het eerste contact neemt, zoals Monetalis suggereert. Ook het gegeven dat de consument van een huisbezoek af kan zien, is niet relevant voor de vraag wie het initiatief tot het huisbezoek heeft genomen.”

De zienswijze van de AFM sluit aan bij de bedoeling van de Colportagewet. Die beoogt de consument te beschermen tegen dit soort persoonlijke bezoeken omdat de consument dan mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. De consument kan worden overrompeld en onder druk worden

gezet tot het afsluiten van een kredietovereenkomst.

Het maken van een inventarisatie van de financiële situatie van de klant kan bij hem thuis. Datzelfde geldt ook voor het verstrekken van een advies. Maar bij het afsluiten van een overeenkomst past voorzichtigheid. Dat kan alleen als uit de stukken blijkt dat die handeling op uitdrukkelijk verzoek van de klant bij hem thuis heeft plaatsgevonden.

GEEN REACTIES