Belastingdienst verduidelijkt overgangsregeling KEW, SEW en BEW

De belastingplichtige kan nog tot 1 april een nieuwe KEW aangaan of de bestaande verhogen. Het aflossingsvrije aspect hoeft niet met zoveel woorden te zijn overeengekomen.

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft antwoorden gepubliceerd op vragen die bij de helpdesk zijn binnengekomen.

Moment van omzetting

Een kapitaalverzekering kan tot 1 april 2013 omgevormd worden tot een KEW. Bepalend voor de tijdigheid van de wijziging is het tijdstip waarop een daartoe strekkend verzoek door de verzekeraar is ontvangen. Gelet op de aard van het verzoek en van de wijziging staat dan vast dat de clausule op de verzekering zal worden geplaatst en dat de kapitaalverzekering overgaat naar box 1. De administratieve verwerking van de KEW-clausule kan dus na 31 maart 2013 plaatsvinden.

Omzetting en gelijktijdige verhoging

In het beleidsbesluit van 21 december 2012 is aangegeven dat het nog mogelijk is om vóór 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW aan te gaan of te verhogen, mits de belastingplichtige op 31 december 2012 beschikt over een eigen woning en een eigenwoningschuld (EWS). Hierbij mag het gegarandeerde kapitaal niet hoger zijn dan het bedrag van de eigenwoningschuld op 31 december 2012.

Indien het gaat om een product zonder gegarandeerd kapitaal, mag het overeengekomen te betalen bedrag (premies of inleg) niet hoger zijn dan het bedrag dat, uitgaande van het voor een dergelijk product gebruikelijke prognoserendement, voldoende is voor het bereiken van een doelvermogen dat niet hoger is dan het bedrag van de EWS per 31 december 2012.

Binnen deze voorwaarden kan, na de omzetting in een box-1-product, het gegarandeerde kapitaal of het overeengekomen te betalen bedrag derhalve nog worden verhoogd tot 1 april 2013. Deze verhoging kan ook plaatsvinden gelijktijdig in één administratief proces met het opnemen van de KEW-clausule. Voor de tijdigheid van de verhoging geldt dat het voldoende is als het daartoe strekkende verzoek van de belastingplichtige vóór 1 april 2013 door de instelling is ontvangen en de instelling vóór die datum heeft laten weten de verhoging te zullen gaan doorvoeren. De administratieve verwerking kan derhalve na 31 maart 2013 plaatsvinden.

Niet is beoogd te verhinderen dat premies c.q. inleg worden verhoogd bij een gedeeltelijk aflossingsvrije positie

Het begrip “(gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek

Met het beleid in het besluit van 21 december 2012 is een ruime werking beoogd. Dit houdt in dat het in alle gevallen mogelijk is om vóór 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW aan te gaan of te verhogen, mits de belastingplichtige op 31 december 2012 beschikt over een eigen woning en een eigenwoningschuld (EWS). Met andere woorden, het aflossingsvrije aspect behoeft niet met zoveel woorden te zijn overeengekomen met de geldgever.

Ook voor partner

Het besluit beoogt ook te gelden voor de EWS en de eigen woning van de partner. Deze werking zal binnenkort in het besluit worden opgenomen.

Verder gaat de Belastingdienst op de vraag wat verstaan wordt onder gegarandeerd kapitaal en behandelt zij de afzonderlijke toets overgangsrecht bij leven en ten gevolge van overlijden.

GEEN REACTIES