Asscher vindt maatregelen verzekeraars bij AOV voldoende

bron: Rijksoverheid

De rechten van AOV-polishouders zijn adequaat beschermd. Dat stelt Minister Asscher in antwoord op Kamervragen van Stefan van Weijenberg (D’66).

Van Weijenberg stelde naar aanleiding van een tv-uitzending van Radar dat er nog steeds veel misgaat bij de claimafhandeling bij AOV-verzekeringen. Asscher wijst er daarentegen op dat verzekeraars in de afgelopen periode een aantal maatregelen hebben genomen om het claimproces te verbeteren. Het gaat dan onder meer om het vragen om een second opinion. Asscher vindt dat deze aanvullende maatregelen ervoor zorgen dat de rechten van AOV-polishouders nu adequaat zijn beschermd.

Verder gaat Asscher in zijn antwoorden in op de problematiek rond premierestitutie. Kern van deze problematiek is dat verzekeraars de door de verzekerde betaalde premie niet restitueren, wanneer de verzekeraar geen uitkering heeft toegekend wegens schending van de mededelingsplicht, ook wanneer de verzekerde onbewust, te goeder trouw, zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Momenteel wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie de reikwijdte van het recht op premierestitutie tegen het licht gehouden. Asscher stelde dat afgelopen najaar hierover een expertmeeting met stakeholders heeft plaatsgevonden en dat een conceptwijziging van het betreffende wetsartikel informeel is besproken met de betrokken stakeholders. Op dit moment worden de reacties hierop verwerkt. Asscher verwacht dat Veiligheid & Justitie in het voorjaar een voorstel tot wijziging in consultatie gaat geven.

GEEN REACTIES