AFM maakt DVD na consultatie flexibeler

In het dienstverleningsdocument kunnen meerdere kostencomponenten worden weergegeven en worden op verschillende plaatsen open tekstvelden opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerste concept-DVD zijn:

Meer mogelijkheden om de propositie weer te geven

Onderscheid kan gemaakt worden tussen advies- en afhandelingskosten of een combinatie daarvan. Ook kunnen verschillende tarieven gehanteerd worden voor bijvoorbeeld starters, ondernemers en andere doelgroepen.

Op vier plaatsen worden open tekstvelden opgenomen:

  • bij ‘Onderzoek: hoe is uw persoonlijke situatie?’ (bijvoorbeeld om aan te geven dat de consument bepaalde werkzaamheden in de oriëntatiefase zelf verricht)
  • bij ‘Advies: welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?’(bijv. om aan te geven welke werkzaamheden de adviseur verricht in het adviestraject)
  • bij ‘Afsluiten’ voor een toelichting welke werkzaamheden daarvoor verricht moeten worden
  • bij ‘Kosten’ voor een toelichting op de standaardtarieven en de gemiddelde kosten per doelgroep.

Nazorg

Het belang van nazorg wordt explicieter omschreven en bepaalde activiteiten worden gedefinieerd. Daarnaast is er ruimte voor de vrije invulling van één nazorgactiviteit. Deze activiteiten kunnen in de DVD generator worden aangevinkt indien zij van toepassing zijn en als de financiële dienstverlener deze nazorgactiviteiten wenst te specificeren.

Denk daarbij aan:

  • “Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen
  • Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.
  • Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder”

Nieuwe invulling van stap 2

Stap 2 = “welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Hierin wordt een omschrijving opgenomen van het analyseren van het klantbeeld en het vertalen van dit klantbeeld naar een financiële oplossing.

Gezamenlijk weergeven van objectieve analyse en belangen

In de nieuwe stap 3 wordt informatie gegeven over het aantal producten dat meegenomen wordt in de vergelijking (objectieve analyse) en eveneens over mogelijke belangen (contractuele verplichtingen en gekwalificeerde deelnemingen). Daarnaast zal in deze stap zichtbaar worden of uitsluitend geadviseerd wordt over uitsluitend eigen producten of ook over producten van andere aanbieders.

In het DVD is de objectieve analyse niet langer van toepassing op directe aanbieders. De onderstaande tekst zal weergegeven worden in het DVD indien een aanbieder uitsluitend over zijn eigen producten adviseert: “Wij adviseren alleen over onze eigen hypotheken en wij maken daarom geen vergelijking van hypotheken van andere banken of verzekeraars om een geschikt aanbod te vinden.”

Productcategorieën

De AFM heeft besloten om productcategorieën niet zichtbaar te maken in het DVD. Dit om te voorkomen dat er teveel nadruk in het DVD komt te liggen op de financiële producten.

Geen analyse per productcategorie

De AFM kiest ervoor om een gemiddelde weer te geven van objectieve analyse en geen onderscheid te maken naar productcategorieën. Wel wordt tekstueel benadrukt dat het in het DVD om een gemiddelde gaat.

Weergave van belangen

In het DVD voor een bepaalde dienstverleningsvraag hoeven niet langer alle bestaande belangen kenbaar gemaakt te worden. Alleen die belangen moeten worden genoemd die relevant zijn voor de betreffende dienstverleningsvraag.

De belangen die relevant zijn voor de desbetreffende dienstverleningsvraag zullen weergegeven worden ook indien men uitsluitend in eigen producten adviseert. Hieraan zal echter geen concluderende zin verbonden worden die impliceert dat die belangen mogelijk invloed kunnen hebben op de producten die geadviseerd worden, omdat dit bij het uitsluitend in eigen producten adviseren niet het geval kan zijn.

Kostenweergave voor bemiddelaars en aanbieders

Het huidige voorstel onderscheidt de diensten ‘adviseren’ en ‘bemiddelen’. De kosten voor advies en bemiddeling tellen vervolgens op tot een totaalbedrag. Dit is niet helemaal juist doordat de Btw-tarieven verschillen tussen advies en bemiddeling.

Daarom is de kostentabel aangepast zodat de kosten voor advies en bemiddeling niet langer optellen tot een totaalbedrag. De AFM heeft besloten om verder geen onderscheid aan te brengen in de kostenweergave door adviseurs/bemiddelaars en aanbieders.

GEEN REACTIES