Verzekeraars moeten publiekelijk dialoog aangaan met samenleving

Er is een goede beweging in gang gezet in de sector, maar dat heeft nog niet het beoogde effect gebracht van herstel van consumentenvertrouwen.

Dat constateert de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars in haar advies over de toekomst van de Code.

“De Code heeft een goede beweging in gang gezet in de sector, maar heeft nog niet het beoogde effect gebracht van herstel van consumentenvertrouwen. Het naleven alleen van de Code blijkt onvoldoende om dit effect teweeg te brengen. Wat nog ontbreekt is dat de verzekeraars publiekelijk de dialoog aangaan met de maatschappij. Dat zij uitdragen waar zij zich op vastleggen en, wel zo belangrijk, dat zij communiceren dat ze daarop mogen worden aangesproken. Dat zij erkennen dat er fouten zijn gemaakt, maar dat ze nu uit zijn op verzoening en verbetering. Dat ze in hun bedrijven werken aan een cultuurverandering die beoogt dat men niet terugvalt in eenzijdige focus op omzetverhoging en winstcijfers. Dat er sectorbreed wordt gewerkt aan een dergelijke cultuurverandering. Dat het belang van de klant uitgangspunt is bij de vormgeving van hun producten en de inrichting van hun werkprocessen. Dat ze zich willen inzetten om het vertrouwen van de maatschappij en de klanten weer te winnen.

De Commissie acht het verstandig dat verzekeraars activiteiten gaan organiseren gericht op het aangaan van de dialoog met de maatschappij. Bij het aangaan van deze dialoog moet ook de Gedragscode Verzekeraars worden betrokken. Deze Gedragscode werd grondig herzien in 2011 en is het fundament voor het opereren van het Verbond van Verzekeraars en zijn leden.”

Het Verbond gaat bekijkeb hoe de adviezen kunnen worden ingevuld. In elk geval vindt het Verbond dat de aanbevelingen goed aansluiten bij de bestaande ambities van de branche voor vertrouwensherstel. Zo gaat het Verbond op 12 juni onder de titel ‘Zekerheid in een onzekere toekomst’ samen met klanten, stakeholders, media en verzekeraars een open dialoog aan. Verzekeraars willen meningen en ideeën horen om met vernieuwende proposities de belangen van de klant nu en in de toekomst optimaal in te vullen.

GEEN REACTIES