De overheid is hofleverancier van Autonomen

Open brief aan mevrouw Miral Scheffer:
Woordvoerder van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Geachte mevrouw Scheffer,

“Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde”

Even een reactie vanuit de pers n.a.v. de zorg die door de Hoge raad en ook door de Coördinator Terrorisme recent is geuit op het stijgend aantal personen dat geen belasting wil betalen, geen boetes en andere zaken die van doen hebben met de overheid.

Aan het slot van deze blog verzoek ik u daarop te reageren in uw hoedanigheid van woordvoerder. “Ik kan niet ingaan op individuele zaken” heb ik al vaak genoeg mogen vernemen. Dat is ook niet nodig. Waar het om gaat is dat het ambtenarencorps op geen enkele wijze in staat blijkt te zijn adequaat te reageren op de zaken die aan hen worden voorgelegd.

HARTEKREET
Mij moet van het hart dat de wijze van handelen van ambtenaren dermate ergerlijk en onredelijk is, dat zelfs mij het gevoel bekruipt dat ik wil emigreren.

Dit land wordt totaal naar de ….. geholpen door de wijze waarop ambtenaren zich van hun taak kwijten.
Ik kan u uit eigen ervaring een scala van voorbeelden noemen op grond waarvan zeer duidelijk is dat ambtenaren niet in staat zijn in te schatten wat wel en niet redelijk is.

Ik geef u een paar voorbeelden ter illustratie.

* mijn buren hadden een succesvolle onderneming met internationale allure.
Op grond van niet gestaafde informatie besluiten ambtenaren van de FIOD / de belastingdienst een inval te doen bij het bedrijf en ten huize prive.
Alhoewel daarbij geen bijzondere zaken worden aangetroffen, wordt een persbericht verzonden op grond waarvan HEEL NEDERLAND moet denken
dat er sprake is van kluizen met geld, in beslag genomen kostbaarheden en computers.
Let wel : op dat moment is er nog geen enkel bewijs van enige vorm van fraude of criminaliteit !
Op televisie stelt een woordvoerder van de Belastingdienst dat het hier gaat om een fraude van 19 miljoen euro per jaar!
Gewoon verzonnen, zo blijkt later.
Zie de door onze redactie gemaakte VLOG :
Straffeloos liegen en bedriegen schering en inslag bij de overheid
Maar zo breng je goedwillende ondernemers wel meteen tot de bedelstaf!
Tijdens de strafzaak worden de eigenaren beschuldigd leiding te geven aan een criminele organisatie.
Ten bewijze daarvan voert  het OM (andere ambtenaren) een video op, waarover de advocaat van mijn buren niet was geïnformeerd.
Deze video is gemaakt door ambtenaren die werken bij het NFI (een instantie waarin ik altijd het grootste vertrouwen had)
Deze video laat zien hoe de gebruikers van de in opdracht van mijn buren gemaakte software, heel gemakkelijk kunnen frauderen met de omzet.
De makers van deze video laten in die video ook zien dat dit alleen mogelijk is nadat je de software hebt gemanipuleerd : aangepast.
Maar dat deel van het “bewijs” wordt niet aan de rechters getoond.
De aangeklaagden en hun advocaat zijn totaal verbijsterd.

Zij worden veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenis straf en een boete.
Met een strafblad kan je in geen enkel land nog een digitale kassa verkopen. Dat is helder.
Zij tekenen hoger beroep aan omdat het allemaal verzonnen is.

Alle gebruikers moeten echter wel service blijven krijgen en dat betalen de ondernemers uit eigen zak.
Het bedrijf komt in financiële problemen.
Een loan-shark helpt hen om de ingetrokken financiering van de Rabobank te vervangen.

En het pensioen van beide ondernemers wordt ook nog ingezet om te overleven met de onderneming.
Het bedrijfspand wordt verkocht.

Het O.M. vraagt jaar na jaar om uitstel. Tot er 5 jaren zijn verstreken.
Het O.M. vraagt om vrijspraak en zo geschiedde.

De ondernemers blijven berooid achter zonder pensioen en moeten hun succesvolle bedrijf verkopen voor 1 euro aan iemand die de verplichtingen van de onderneming wil nakomen.
En natuurlijk komt hij deze niet na. Maar mijn buren zijn machteloos en kunnen een adequate advocaat niet betalen van hun AOW.

Voor een schadevergoeding komen zij niet in aanmerking omdat de vervaltermijn van 5 jaren inmiddels is verstreken. Hoe laag kan je gaan om je te onttrekken aan je verantwoordelijkheid voor 20 miljoen euro aan schade!

Wel is het O.M. bereid de nieuwe eigenaar van de onderneming de geleden schade vanwege advocatenkosten te vergoeden. Kosten die mijn buren voor hun rekening hadden moeten nemen!

* Te Doorn stond een Gereformeerde kerk te zieltogen.
De Gemeente Doorn (Heuvelrug) had deze kerk enkele jaren gebruikt voor de stichting WELNUH.
De toren stond al jaren op de grond naast de kerk als gevolg van verrotting van de constructie.
De kerk werd vervolgens verkocht aan mij.
Ik had mij vooraf vergewist over het bestemmingsplan en de Gemeente bevestigde mij dat daar en horecabedrijf gevestigd mocht worden.
Het terrein rond de kerk waar voorheen de tuin van de dominee was, was door de Gemeente omgetoverd tot een parkeerplek voor regiobusjes.
Op deze parkeerplek stond nu de toren te wachten tot hij totaal verrot was.
Nadat ik zeker wist dat wij daar een horecabedrijf mochten vestigen, heb ik de Gemeente verzocht mij te melden wat ik zou moeten doen met de bestrating die op het terrein was aangelegd.
Is dat het eigendom van de Gemeente? Of is dat voortaan mijn eigendom.
Ik heb toen gemeld dat het de bedoeling is dat wij daar een buiten-terras van maken.
Ook heb ik gemeld dat het gebruik van de openbare weg (stoep) voor menigeen moeizaam is.
Daar staat namelijk een muur voor en als je van de overkant komt, dan loop je dus tegen een muur aan.
Hetgeen noodzakelijk maakt dat voetgangers hun weg moeten vervolgen via de weg die voor gemotoriseerd verkeer bedoeld is.
Geen enkel reactie.
Vervolgens koop ik de kerk, wetende dat ik alles netjes heb gemeld.
Ik wil binnen de kerk een keuken bouwen en een bar. Constructief ga ik niets NIETS veranderen. Voordat ik goedkeuring heb mogen krijgen voor deze verbouwing, zijn vele maanden verstreken.
Als er niks te zeuren valt, dan bedenken ambtenaren wel iets.
De gemeente wenste nl. ook dat de uitbater zich zou inschrijven bij de KvK.
En vervolgens komt de Gemeente met de mededeling dat het bestemmingsplan niet van toepassing is op de kerk, omdat de Gemeente verzuimd heeft daarbij rekening te houden met een voor WELNUH / de gemeente aangelegde verdiepingsvloer.
Omdat de oppervlakte van de vloer groter is dan alleen de parterre, moet het bestemmingsplan worden aangepast.
Zo geschiedde.
Het bestemmingsplan werd echter pas goedgekeurd nadat ik schriftelijk akkoord was gegaan met een beding dat eventuele aanspraken van derden vanwege eventuele schade aan de waarde van hun gebouwen, die het gevolg kon zijn van de bestemmingsplanwijziging, voor mijn rekening zouden zijn.

En een jaar later kon de verbouwing van start gaan.
Drie maanden later was de simpele klus geklaard en stond er een nieuwe toren op de kerk.
En dan weigert de Gemeente in te stemmen met de aanleg van een terras.
De door de Gemeente aangelegde parkeerplekken voor de drie regiobussen, waren inmiddels al jaren in gebruik voor het stallen van de verrotte kerktoren.
Maar een ambtenaar vond dat het verwijderen van deze parkeerplekken zou kunnen leiden
tot verlaging van het aanbod van parkeerplekken voor bezoekers van het centrum van Doorn.
Gelukkig  had ik de voorgaande maanden op video dagelijks laten vastleggen hoeveel parkeerruimte ongebruikt stond.
Dus dat argument was al snel van tafel.
Twee maanden later mochten wij aan de slag om een terras aan te leggen.
En toen Brasserie Buut feestelijk open.
HELAAS PINDAKAAS
Dat was op de dag dat Premier Rutte op televisie verklaarde dat de Horeca zijn deuren zou moeten sluiten.

Er zou een ruimhartige regeling komen voor compensatie van ondernemingen die omzetschade zouden lijden.
Later blijkt dat de RVO daarbij de schade berekent op basis van de omzet die gemaakt is in voorgaande jaren.
Maar die omzet is er niet geweest als gevolg van het Gemeentelijke falen.

Voor beginnende ondernemingen (zoals vof. BUUT dat aldaar gevestigd is) zou een speciale compensatieregeling  worden toegepast.
Maar voor die regeling kwam BUUT niet in aanmerking omdat zij al eerder ingeschreven was bij de KVK.

En daar de firma geen inkomsten had kunnen genereren in voorgaande jaren, kwam zij niet in aanmerking voor de compensatieregeling die voor de horeca was opgesteld.
En dus kon het ook geen beginnende onderneming zijn, want zij bestond al voor Corona ons land bezocht.

Wel werd van verhurende eigenaren verwacht dat zij een korting van 50 % op de huur zouden toepassen.
En dat heb ik gedaan.
Maar geen geld van RVO voor BUUT.
Geen compensatie voor de kosten van personeel, de firmanten zelf, geen compensatie voor de resterende huur, afschrijving op splinternieuw interieur dat niet werd gebruikt voor klanten.
Geen compensatie voor energie (gas , Electra) die toch nodig is om de boel in stand te houden.

Een bezwaarschrift tegen deze afwijzing wacht nog altijd op juridische afhandeling. Maar het RVO heeft intussen andere zorgen.

  • RVO /LIMBURG
    De door het kabinet toegezegde ruimhartige regeling voor vergoeding van schade die het gevolg is van de overstromingen in Limburg. Ik zal niet verder uitweiden over de manier waarop RVO zich van haar taak heeft gekweten, maar ik garandeer u dat geen enkele verzekeraar nog recht van bestaan zou hebben, als zij zich zo zou gedragen als RVO. Daar werken uitsluitend ambtenaren die geen verstand van zaken hebben. Zij kakelen maar een eind in de rondte.* Ik zal het ook maar niet hebben over de afhandeling van schadevergoedingen die het gevolg is van gaswinning.
    * Wantoestanden in de jeugdzorg.

* Ik zal maar even niet beginnen over de toeslagen affaire.
Eerst tienduizenden mensen dwingen tot terugbetaling van gelden die zij al hebben gebruikt voor het  beoogde doel.
Vervolgens zijn ambtenaren doof en blind als er klachten komen.
Vervolgens liegen zij de politieke leiders voor.
En als blijkt dat de klachten gegrond zijn, dan zijn ambtenaren niet in staat hun fouten adequaat en snel te herstellen.

* Ik kocht een huis in Doorn t.b.v. mijn dochter en haar kinderen.
Zij was in een complexe scheiding terecht gekomen en zwierf met mijn kleinkinderen van vakantiehuis naar vakantiehuis in Nederland.
Dus een bescheiden woning gekocht. In 1987 of daaromtrent.
Zij is uitbaatster van het gerenommeerde restaurant Buut in Doorn.
Vanwege het feit dat zij eerst twee jaren geen inkomen had vanwege de belabberde wijze van handelen door de Gemeente Doorn, gevolgd door twee jaren zonder inkomen vanwege de sluiting op gezag van Premier Rutte, was zij nauwelijks in staat huur voor haar woning te betalen.
Dus heb ik besloten haar de woning te schenken.
Dan is zij van die lasten af.
Dus schenkingen gedaan, zodat zij dat geld kon gebruiken voor de aankoop van haar woning.
Ik hoef u niet uit  te leggen dat de hoeveelheid schenkingsbelasting aanzienlijk was.
Daar is de overheid en met name de ambtenaren bijzonder blij mee.
Zij haasten zich dat geld ogenblikkelijk te incasseren.
En vervolgens is de woning aan haar verkocht.

* Elders zit een actieve ambtenaar naar een beeldscherm te kijken.
Het systeem stelt vast dat er geen duurzaamheidscertificaat is afgegeven op het moment van de overdracht van de woning.
Dus krijg ik een boete van 900 euro.
Ik maak bezwaar tegen deze boete en lever – conform de instructies van de Inspectie Leefomgeving/ Ministerie van Transport en infrastructuur alsnog een certificaat voor een energielabel.
Helaas pindakaas : bezwaar is ongegrond verklaard.
Dus moet ik 900 euro betalen omdat niemand (ook de notaris niet) mij heeft gemeld dat er een energielabel moet worden opgesteld.

* Ik bezig aandelen in een uitermate veelbelovende onderneming die al 10 jaren werkt aan de ontwikkeling van een vliegende auto. Het is gelukt : hij kan vliegen.
Inmiddels meer dan 280 exemplaren verkocht in de voorverkoop!

Zie ook recente publicatie in De Telegraaf:
Mega order: Dubai koopt 100 vliegende auto’s! 

REDDING VOOR VDL? 

Dit kan voor de door sluitingen geplaagde Nederlandse Auto-industrie VDL een kans zijn om mondiaal door te breken met een model dat nergens anders ter wereld zal kunnen worden geleverd. Eind dit jaar mogen wij zeker weten gaan vliegen met dit vehicle.
Maar ambtenaren van de Arbeidsinspectie menen dat wij zouden hebben gefraudeerd (!) met de compensatie die in Coronatijd is aangevraagd voor het betalen van salarissen aan mensen die werken voor een onderneming die van ons doorlopend opdrachten verkrijgt voor het leveren van technische zaken.
Natuurlijk is meteen een onzinnig persbericht verzonden waarin de wereld duidelijk werd gemaakt dat bij de fabrikanten van vliegende auto’s in Raamsdonkveer een inval door de FIOD had plaatsgevonden.
Moet u zich even indenken dat ambtenaren van de FIOD zicht toegang hebben verschaft tot locaties en computers die zelfs voor aandeelhouders niet toegankelijk zijn vanwege de strikte vertrouwelijkheid.
    TOP SECRET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PERSBERICHT!
Dat de FIOD langs komt en informatie wil hebben over bepaalde zaken. Dat is voor niemand een probleem.
Maar waarom moet het OM en de FIOD meteen met een persbericht duiden dat er sprake is van fraude!
Welke gek staat daar aan het roer?

Waarom maakt de FIOD de reputatie van deze onderneming kapot – net als bij De Haan?
Het gaat hier om een onderneming met dezelfde potentiële kansen als ASMI, ADSL.

MOET U EENS PROBEREN: EEN INVAL BIJ ASML.
Dan besluiten zij binnen een week zich te gaan vestigen in CHINA!
Inmiddels hebben diverse landen, zoals INDIA, zich gemeld voor de fabricage van de vliegende auto. Ja, China ook.
Bye Bye productie in Nederland?
Zijn die lui bij de FIOD dan compleet idioot en debiel?

* Ik schenk een oude Mercedes Vito  bus aan een weeshuis in Kiev.
Dringend nodig voor vervoer van allerhande zaken sinds Rusland daar de boel onveilig maakt.
De mensen die de auto naar Oekraïne moeten rijden, kunnen niet meteen het transport aanvangen.
Zodra ik weet wanneer zij de bus het land uit rijden, zet ik hem over op exportkenteken.
Ergens zit een ambtenaar op een beeldscherm te kijken en stelt vast dat ik een dag te laat een exportkenteken heb gerealiseerd.
De wagen staat binnen en dus onbereikbaar voor dieven.
Kan dus ook niet gezien zijn op de openbare weg.
Maar wel ongezien en ogenblikkelijk een boete van 450 euro of daaromtrent.

* De landelijke Commandant der Politie neemt afscheid van het corps,

Hij neem afscheid en ter gelegenheid van het afscheid wordt een diner georganiseerd waarbij Ministers en hoge omes en tantes worden uitgenodigd.
Speciale beveiligingsambtenaren zijn aangesteld voor de beveiliging op de locatie Brasserie Buut in Doorn.
Dat is dus mijn kerk.
Na afloop van het diner blijkt niemand te weten wie er zal afrekenen.
“Stuur maar een rekening…………….”

Ik zal u niet verklappen hoeveel weken/maanden Buut op geld heeft moeten wachten.
Dat moet u zelf maar eens gaan onderzoeken.
Ga maar eens naar de supermarkt en koop daar tien wagentjes vol met wijn en kaviaar.
En poog dan eens de deur uit te komen zonder betalen!

Maar het personeel van BUUT verwacht wel haar salaris op tijd.
En de Hocras ook.
En de verhuurder ( ik dus). De wil ook graag zijn 50% van de huur ontvangen).
Meer zit er niet in omdat er al genoeg achterstallige schulden zijn.

* Ik had een vrij groot verzekeringsbedrijf.
Op enig moment is door een technicus van de computermaatschappij een fout gemaakt.
Dat had tot gevolg dat alle data waren uitgewist.
Gelukkig hadden wij een backup
Maar door dezelfde fout heeft de man ook de backup uitgewist
Om te voorzien in een dergelijke situatie, had een een persoonlijke backup laten maken.
Die mocht niemand aanraken.
Maar ik was op zakenreis en dus heeft men ook deze backup gebruik en uitgewist.
Alle programma’s weg. Alle data weg van twee jaren.
Alles weg dus.
Na terugkomst van de zakenreis durfde men mij te vertellen dat alles foetsie was.
Men had al 10 dagen met 45 man duimen zitten draaien.
Geld kwam er niet meer binnen van mijn 3500 agenturen.
Wij konden ook geen rekeningoverzichten meer leveren aan deze ondernemers.

Dus hebben wij nood-programmatuur geschreven aan de hand van mijn kennis van zaken.
Twee jaren boekhouding nieuw ingeklopt.
Tienduizenden facturen.
Duizenden betalingen
Crediteuren werden ongeduldig.
Schades konden niet worden uitgekeerd.
Buitenlandse verzekeraars twijfelden aan onze solvabiliteit.
Aan het einde van het jaar konden wij eindelijk een saldo trekken per debiteur.
3500 agenten konden eindelijk gemaand worden tot betaling, want dat deden zij natuurlijk niet op vrijwillige basis.
De miljoenen vlogen om onze oren.
Nog net op tijd konden wij onze aangifte Assurantiebelasting indien bij de inspecteur der Directe Belastingen.
En die hebben wij gemeld dat wij nog niet voor 100 % zekerheid konden melden dat alle facturen op de juiste wijze waren verwerk. Wij verzuimden niet hem te melden welke omstandigheden aanleiding waren voor onze twijfel over de juistheid van de aangifte.
De volgende dat lag een ambtshalve opgelegde boete in de brievenbus.
Die was gelijk aan 25% van de aangifte over het gehele jaar.
Omdat wij niet tijdig konden bevestigen dat de aangifte definitief en correct was.

* Ik maak gebruik van een glazenwasser.
Die komt iedere twee maanden mijn ramen wassen.
Dan moet ik 50 euro betalen.
Maar ik weiger contant te betalen omdat het dan zwart is.
Dus deze idioot wil een rekening met btw.
Die krijg ik vervolgens

En dan moet ik 60,50 betalen.
Ik zou graag van u willen weten hoeveel tijd u de afgelopen jaren heeft besteed aan een boekenonderzoek bij:
– glazenwassers
– handelaren die op de markt staan en contant afrekenen
– particulieren die via Markplaats maandelijks duizenden euro’s verdienen met het doorverkopen van zaken die meer waarde hebben dan 1000 euro.
– enz. enz.
Maar daar begint de FIOD niet aan, want dat is veel te veel werk.
En van werk wordt je moe.
En een vermoeide ambtenaar maakt fouten en dat mag niet gebeuren.
Ziet u waarom mensen het zat zijn om de overheid te erkennen?
De Overheid is de grootste producent van AUTONOMEN.

Ik kan u nog veel meer van dergelijke verhalen vertellen, maar ik zal u daarmee niet vermoeien.

Over het algemeen is het voor mij 100% helder dat Nederland overleeft ONDANKS DE AMBTENAREN.
En dat is eigenlijk ONVOORSTELBAAR.

Ik meen dat het hoog tijd is dat de Nationale Coördinator Terrorisme, De Hoge Raad, het demissionaire kabinet en het komende kabinet individueel hun excuses zouden moeten aanbieden aan de Nederlandse bevolking voor de wijze waarop zij zich in voorgaande jaren hebben misdragen.

Probleem is echter dat geen enkele ambtenaar of politicus ter verantwoording kan worden geroepen door een burger.
Ook niet de ambtenaar die in dat interview zit te liegen over een fraude van 19 miljoen euro per jaar.
En later blijkt het OM daarvan geen cent te kunnen bewijzen.

DE OVERHEID PAST DIEPE SCHAAMTE!

Op televisie klagen dat er mensen zijn die het hebben opgegeven respect te hebben voor de overheid, dat is kletskoek. Zanik niet en ga eens aan het werk!

Ik daag u uit op het bovenstaande te reageren.

Is getekend,

Hans van Ommen

Hoofdredacteur.

 

GEEN REACTIES