Wetsvoorstel Pensioencommunicatie ter consultatie

Belangrijke verplichte informatie-uitingen, zoals UPO en startbrief zijn voor veel deelnemers onvoldoende begrijpelijk. Het wetsvoorstel wil dit verbeteren.

“De huidige wettelijk verplichte informatie geeft bovendien een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen, geeft geen inzicht in risico’s en kan daardoor mensen op het verkeerde been zetten”, aldus de Memorie van Toelichting. “Daarnaast heeft de pensioensector te maken met een gedaald vertrouwen onder de deelnemers. Dit is zorgwekkend, maar biedt tegelijkertijd kansen.

De deelnemer staat meer dan ooit open voor informatie over zijn pensioen. Nu met het voorstel over de herziening van het financieel toetsingskader schokken als gevolg van een stijgende levensverwachting of als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten op een andere wijze zullen worden verwerkt, is het des te meer noodzakelijk om duidelijk en eerlijk te communiceren naar deelnemers.

Een aantal punten uit het wetsontwerp:

Algemene eisen aan pensioencommunicatie

Voorgesteld wordt twee aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’, namelijk ‘sluit aan bij de informatiebehoefte en de kenmerken van de deelnemer’ en ‘bied de deelnemer een handelingsperspectief’ om te zetten in wettelijke normen.

Daarnaast worden de normen correct en evenwichtig toegevoegd aan de wettelijke normen: de informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt is correct, duidelijk en evenwichtig en wordt tijdig verstrekt of beschikbaar gesteld.

Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie

De huidige Pensioenwet verplicht de pensioenuitvoerders tot schriftelijke informatieverstrekking, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk instemt met elektronische informatieverstrekking. Deze hoofdregel wordt als volgt gewijzigd:

-Pensioenuitvoerders krijgen de keuze of zij schriftelijk of elektronisch informatie verstrekken.

-Als een deelnemer bezwaar maakt tegen elektronische verstrekking, wordt de informatie schriftelijk verstrekt.

Daarnaast dient bepaalde algemene informatie (informatie over de pensioenregeling, pensioenreglement, uitvoeringskosten, jaarverslag etc.) beschikbaar te worden gesteld op de website van de pensioenuitvoerder.

Basisinformatie over de pensioenregeling

De huidige startbrief bevat algemene informatie over de pensioenregeling en wordt op dit moment alleen verstrekt bij indiensttreding.

In de toekomst is de basisinformatie niet alleen bedoeld voor het begin van de deelneming, maar zal altijd beschikbaar zijn via de website van de pensioenuitvoerder. De basisinformatie geeft inzicht in de kenmerken van de regeling, deels op vergelijkbare wijze (via een pensioenvergelijker).

Een jaarlijks pensioenoverzicht van opgebouwde pensioenaanspraken

Er is voor gekozen om het uniform pensioenoverzicht (UPO) en het pensioenregister een meer onderscheiden functie te verlenen. Die keuze houdt in dat het UPO een jaarlijks pensioenoverzicht wordt dat terugkijkt op het verleden, terwijl het pensioenregister – naast een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen – een indicatie biedt van het totale pensioeninkomen op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uitbreiding van het pensioenregister

Het pensioenregister zal uitgebreid worden met extra functionaliteiten zodat het een online interactief totaaloverzicht wordt van het pensioeninkomen inclusief keuzemogelijkheden. Om de uitbreiding van het pensioenregister mogelijk te maken wordt de doelomschrijving van het pensioenregister aangepast. Het uitgebreide pensioenregister zal elementen bevatten die de deelnemer overzicht, inzicht en handelingsperspectief bieden.

Koopkracht en risico’s

Via drie bedragen, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario krijgen deelnemers op het uitgebreide pensioenregister inzicht in de koopkracht en risico’s van hun toekomstig pensioeninkomen. Deze bedragen zijn netto afgeronde bedragen die indicatief zijn. Een uniforme rekenmethodiek om tot deze scenario’s te komen wordt vastgelegd in lagere regelgeving.

Consultatie

De einddatum van de consultatie is 17 januari 2014.

Meer informatie op de website van de Overheid

GEEN REACTIES