Ophogen aanspraken naar nieuwe pensioenleeftijd zonder toestemming

Het actuarieel neutraal ophogen van oude aanspraken naar de nieuwe pensioenleeftijd mag zonder toestemming: er is geen sprake van een interne collectieve overdracht.

Voorwaarde is wel onder meer dat de deelnemer het recht heeft de pensioeningangsdatum te vervroegen naar de oorspronkelijke leeftijd.

DNB: “Materieel gezien blijft namelijk de pensioenaanspraak of het pensioenrecht nagenoeg gelijk. Pensioenuitvoerders hoeven in dat geval dan ook niet conform lid 2 van artikel 83 Pensioenwet een collectieve waardeoverdracht bij DNB te melden en de individuele deelnemers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de interne waardeoverdracht. Dit is in lijn met de brief van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klijnsma aan de Eerste Kamer van 17 januari 2013.

Het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst (die in lijn moet zijn met het pensioenreglement) dienen bij het aanpassen van de pensioeningangsdatum overigens wel te worden aangepast. Op grond van artikel 103 Pensioenwet ontvangt DNB uiterlijk twee weken na wijziging het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Indien sprake is van een verplichtgestelde pensioenregeling, dient het pensioenfonds overigens zoals gebruikelijk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerst de verplichtstelling te laten aanpassen.

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan dat de deelnemer het recht heeft de pensioeningangsdatum weer te vervroegen naar de oorspronkelijke leeftijd en/of er geen sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid, is wel sprake van een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst waarbij sprake is van een interne collectieve waardeoverdracht. Dat geldt ook indien bestaande opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten op andere onderdelen worden aangepast. In dat geval moet worden voldaan aan bepalingen uit artikel 83 Pensioenwet en dient het voornemen tot interne collectieve waardeoverdracht uiterlijk drie maanden voor de overdracht aan DNB te worden voorgelegd. Eventueel kan DNB in die periode een verbod opleggen.”

De Pensioenfederatie vat de voorwaarden als volgt samen:

  • de aanspraken worden actuarieel gelijkwaardig worden opgehoogd
  • de verhouding ouderdomspensioen en kapitaalgedekt partnerpensioen blijft gelijk
  • het reglement kent vervroegingsmogelijkheden zodat de deelnemer te zijner tijd het ouderdomspensioen kan vervroegen.

GEEN REACTIES