Volmachtmarkt zit in de lift

Volmachtmarkt zit in de lift
© Pixabay

Gevolmachtigde agenten hebben in 2019 voor schade- en inkomensverzekeringen voor 3,9 miljard euro aan premie gerealiseerd. De groei van zowel schade als inkomen in de volmachtmarkt blijft daarmee doorgaan. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met 1 miljard gestegen. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.

In 2019 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 93,7 procent. Dit betekent grofweg dat op iedere euro premie er door verzekeraars 6,3 eurocent marge is behaald, zonder rekening te houden met de winstmarge van de verzekeraar. Daarmee is voor het eerst sinds 2015 de COR onder de 100 procent uitgekomen. Dit betekent een daling met 15 procent in 4 jaar tijd (2015: 108,7 procent).

Voor inkomensverzekeringen kan – door het ontbreken van de mutatie voorzieningen – over de uiteindelijke COR in 2019 geen uitspraak worden gedaan. Wel laat deze een lichte verbetering zien ten opzichte van 2018.

Volmacht Resultaat Analyse
De cijfers, samengesteld door Market Scan, hebben betrekking op de periode 2015-2019 en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers aangeleverd, en ook bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn van de NVGA. De cijfers representeren hiermee vrijwel de gehele volmachtmarkt.

Ontwikkelingen resultaat per branche
Op Motorrijtuigen is er sprake van een steeds verdere daling van de schadelast. In deze branche waren er lange tijd zorgen over het resultaat, maar nu lijkt er sprake van een stabiele trend die in 2019 ook tot winst leidt.
Hoewel Brand een fluctuerende branche blijft, is ook hier 2019 positief afgesloten. De invloed van stormen in 2019 op het resultaat was minder dan in 2018.
Aansprakelijkheid is een stabiele branche als het om resultaat gaat en groeit gestaag in premieomvang.
Hoewel de COR van de branche Inkomen als totaal onder de 100 procent ligt is er geen conclusie te trekken over het resultaat (door mutatie voorzieningen). Verder laat de branche Verzuim nog steeds geen verbetering zien ondanks forse ingrepen op premie en schadelast.

De NVGA en het Verbond verwachten in het najaar de cijfers over het eerste halfjaar 2020 te publiceren.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES