Volledige tekst van het Tweede Kamer crisisakkoord (lente-akkoord)

De complete tekst van het akkoord is bekend en te downloaden van de Findinet-website. Hier in het kort de belangrijkste punten.

AOW

De AOW-leeftijd wordt in 2013, 2014 en 2015 telkens met één maand verhoogd. In 2016, 2017 en 2018 gaat de leeftijd telkens met 2 maanden omhoog en in 2019 met 3 maanden.

Overgangsmaatregelen

 • Er komt voor de eerste jaren een voorschotfaciliteit, die de mogelijkheid biedt om een voorschot op de AOW te krijgen vanaf de 65e verjaardag. Daarbij geldt dat het eerder opgenomen bedrag over een vastgestelde termijn (maximaal 1,5 jaar bij 3 maanden voorschot in 2015) dient te worden terugbetaald.
 •  In situaties van onvoldoende middelen om in het bestaan te voorzien tot de AOW/gerechtigde leeftijd kan door mensen die aan de voorwaarden voldoen altijd een beroep gedaan worden op de (bijzondere) bijstand, die geregeld is in de WWB. De uitvoerders van de sociale zekerheid zullen erop worden geattendeerd dat de groep ouderen met weinig voorbereidingstijd mogelijk extra aandacht en ondersteuning nodig heeft.
 • De partnertoeslag zal enkele maanden langer doorlopen. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen door dit wetsvoorstel opeens niet meer de partnertoeslag ontvangen, terwijl zij daar wel op rekenen.

Witteveenkader

In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader aangepast naar 67 jaar in 2014. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. Verdere verhoging zal plaatsvinden in stappen van één jaar, 10 jaar voorafgaand aan geraamde toename levensverwachting met één jaar. De derde pijler, de fiscale oudedagsreserve en deelnemingsjarenpensioen worden op overeenkomstige wijze ingeperkt. De verhoging van de AOW uit de afbouw van de ouderenkortingen gaat niet door; die blijven dus bestaan. De maximale opbouwpercentages worden verlaagd met 0,1% in 2014 (wordt 1,9% eindloon; 2,15% middelloon).

Beperken Vitaliteitspakket

De voor 2013 voorziene invoering van de nieuwe werkbonus voor oudere werkenden, in aanvulling op de arbeidskorting, wordt niet doorgevoerd. Deze zou in 2013 de doorwerkbonus vervangen. Beide regelingen vervallen waardoor oudere werkenden vanaf 2013 dezelfde heffingskorting voor werken krijgen als jongere werkenden. De opbrengst van het afschaffen van deze werkbonus loopt in de tijd op, omdat de regeling in de toekomst zou worden uitgebreid.

De werkbonus voor werkgevers voor het in dienst hebben van 62-plussers wordt afgeschaft. De mobiliteitsbonus voor 55-plussers wordt niet ingevoerd. Daarnaast geldt er een taakstellende besparing op de overige mobiliteitsbonussen (mobiliteitsbonussen voor uitkeringsgerechtigden 50+ en arbeidsgehandicapten). Tenslotte wordt de koopkrachtenvelop eenmalig gekort.

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost.
 • De box 1 vrijstelling voor de KEW blijft gehandhaafd voor bestaande hypotheken.
 • De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande hypotheken.
 • De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar.
 •  De Loan-to-Value ratio wordt vanaf 2013 geleidelijk verlaagd van 106% (inclusief overdrachtsbelasting) naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Deze afbouwgebeurt in zes stappen van 1% punt per jaar, waardoor in 2018 100% wordt bereikt. Als uitzondering wordt het mogelijk de LTV ten behoeve van duurzame, energiebesparende investeringen te verhogen met het voor de investeringen benodigde bedrag en voor zover deze leiden tot lagere woonlasten, tot maximaal 106% LTV (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag daarnaast conform de gedragscode hypothecaire financiering worden afgeweken van de inkomensnorm.
 • De maatregelen worden opgenomen in een apart wetsvoorstel bij het pakket Belastingplan 2013.
 • De tijdelijke verlaging van het overdrachtsbelastingtarief voor woningen van 6% naar 2% wordt structureel gemaakt. De in het regeerakkoord voorziene heffing voor verhuurders wordt vormgegeven als verhuurderbelasting welke voor 31-12-2012 bij wet geregeld moet zijn.
 • De voorziene verhuurdersbelasting wordt al per 1-1-2013 ingevoerd
 • Als additionele prikkel om scheefwonen tegen te gaan, krijgen verhuurders de mogelijkheid om vanaf 2013 de huren voor huurders met een inkomen van 33.000 – 43.000 euro per jaar met 1% + inflatie te verhogen.

Afschaffen vrijstelling voor woon-werkverkeer

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets. De fiscaal gunstige behandeling van de fiets in de werkkostenregeling blijft gehandhaafd. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf 2014.

Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de leaseauto) aangemerkt als privékilometers en tellen daarom mee voor de vraag of er aanleiding is tot bijtelling. Bestaande gevallen worden geëerbiedigd. Dit overgangsrecht wordt momenteel uitgewerkt.

Terugdraaien wetsvoorstel Griffierechten

De bij Regeerakkoord voorgenomen verhoging van de griffierechten gaat niet door.

Bevriezen belastingschijven

De belastingschijven en heffingskortingen worden bevroren door de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar 2013 achterwege te laten.

Verdubbeling bankenbelasting

De bankenbelasting wordt verdubbeld.

BTW 2% punt omhoog per 1 oktober 2012

Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met twee procentpunt verhoogd. Deze verhoging wordt vanaf 2013 in toenemende mate gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting, in het bijzonder voor werkenden met een lager inkomen. De opbrengst in 2012 wordt deels aangewend als dekking voor de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting.

GEEN REACTIES