Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een brochure gepubliceerd met informatie met informatie over de verdeling van pensioen bij (echt)scheiding.

De Pensioenfederatie meldt dat deze brochure niet meer is te bestellen via Postbus 51. Veel pensioenfondsen melden dit nog wel op hun website. Wel is de brochure nog te vinden op rijksoverheid.nl. U kunt het informatieblad ook downloaden (zie onder dit artikel).

In 19 pagina’s wordt een goed leesbare uitleg gegeven van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding waar de volgende pensioenvormen onder vallen:

huwelijksouderdomspensioen (ouderdomspensioen opge¬bouwd tijdens de huwelijkse periode);

partnerschapsouderdomspensioen (ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de periode van geregistreerd partnerschap);

SAIP-pensioen (valt onder de ‘Samenloopregeling Indonesische Pensioenen’ en daardoor ook onder de wet);

militaire pensioenen;

kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (niet zijnde lijfrenteverzekeringen);

reserveringen in een vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die gold tot 1 januari 2007.

VUT-regelingen, lijfrenten, invaliditeitspensioenen, pensioenen in geval van ongehuwd samenwonen en bepaalde tijdelijke pensioenen vallen niet onder de deze wet. Een nabestaandenpensioen wordt niet volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ verdeeld. Bij conversie wordt het echter wel betrokken. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dan omgezet in een deel van de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Ook AOW-pensioenen vallen niet onder de wet. Die worden aan iedereen die 65 jaar wordt individueel uitbetaald. Datzelfde geldt voor nabestaandenuitkeringen op grond van de Algemene nabestaan¬denwet (ANW)

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het bedrag dat de pensioenuitvoerder zou moeten betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd, moet op het moment van scheiding meer zijn dan € 438,44 bruto per jaar (per 1 januari 2012). Kleine pensioenen worden dus niet verdeeld. De ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

GEEN REACTIES