Verbond van Verzekeraars presenteert koers 2016-2018

© Verbond van Verzekeraars

Deze week stelden de leden van het Verbond van Verzekeraars de koers tot 2018 vast. ‘We kiezen voor een maatschappelijke focus’, aldus directeur Richard Weurding.

Behoeften
‘Verzekeraars willen een maatschappelijke rol pakken én ondernemend zijn’, licht Weurding toe. ‘De veranderende behoeften van de maatschappij zijn daarbij ons vertrekpunt. Denk aan de gevolgen van vergrijzing of vragen die zelfrijdende auto’s met zich meebrengen. Ook de behoefte aan zekerheid en solidariteit verandert. Vanuit dat perspectief zoeken we naar mogelijkheden en bieden we oplossingen. Daarmee willen we voor de maatschappij waarde creëren.’

Focus
Het Verbond kiest bij de koers nadrukkelijk voor een maatschappelijke focus, vindt de Verbonds-directeur. ‘We betrekken de sector de komende jaren actief in ons beleid. De deuren gaan open en we zoeken de dialoog met klanten, maatschappelijke organisaties en overheid. Ook jongeren zullen actief participeren.’

Een aantal concrete punten uit het beleidsplan:

Criminaliteit en fraude
Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (onderdeel van het Verbond) gaat zich de komende jaren richten op preventie, datadeling en communicatie en samenwerking met relevante stakeholders. Ook cybersecurity komt hoog op de agenda staan.

Arbeidsmarkt
De huidige pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn nog sterk gericht op de traditionele relatie werkgever-werknemer. In 2016 inventariseert het Verbond de key-trends op de arbeidsmarkt worden de grootste onzekerheden geïdentificeerd.

Pensioen
Verzekeraars zullen een voortrekkersrol nemen bij de discussie over het nieuwe pensioenstelsel en zetten daarbij in op meer persoonlijke eigendomsrechten en keuzevrijheid voor werknemers en werkgevers. Daarnaast zal er de komende jaren veel aandacht zijn voor productinnovatie, zoals het doorbeleggen na pensioendatum en alternatieve bedieningsconcepten (bv binnen een PPI of APF).

Nieuwe risico’s
Hierbij vraagt het Verbond aandacht voor onderwerpen als klimaat (bv gevolgen van heftige regenval), zelfsturende auto’s en cybercrime.

Solidariteit
Door technologische ontwikkelingen verandert de solidariteit. Verzekeraars kijken de komende jaren naar het faciliteren van nieuwe risicokringen (bv broodfondsen), datagebruik en privacy en verzekerbaarheid van chronisch zieken en ex-kankerpatiënten.

Klantbelang
Verzekeraars willen de klantpositie versterken met concrete projecten, op basis van de resultaten die zijn geboekt met bijvoorbeeld de Verzekeringskaart die snel en gemakkelijk overzicht geeft van wat gedekt is. Het Verbond wil verder klantgerichte innovatie stimuleren via dialoog tussen leden, jonge verzekeraars, stakeholders en klanten.

Distributie
Naast de evaluatie van het provisieverbod zet het Verbond in op het toekomstbestendig en het duurzaam maken van het distributiestelsel. De klant moet daarbij aan het stuur staan en de rollen van verzekeraar en financieel adviseur moeten zijn ontvlochten. Het beloningssysteem moet klantgericht zijn. Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe om te gaan met ‘oude provisieafspraken’ in een ‘nieuwe situatie’.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES