Verbond: Nieuwe Wft moet soort ‘spoorboekje’ worden

Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars juicht wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht toe. ‘Wij herkennen ons in de door het ministerie geschetste problematiek. Ondanks de oorspronkelijke doelstellingen van inzichtelijkheid, marktgerichtheid en doelgerichtheid, is de Wft een complexe en zeer omvangrijke wet geworden. Niet alleen voor de wetgever bij het implementeren van Europese richtlijnen, en voor ondertoezichtgestelden en toezichthouders, maar ook voor nieuwe toetreders op de financiële markten’, schrijft verbondsdirecteur Leo de Boer.

Eind november 2016 startte minister Dijsselbloem een internetconsultatie over een mogelijke herziening van de Wft. Naar aanleiding van advies van de Raad van State besloot de minister te gaan onderzoeken hoe de wet toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Cross-sectorale wet
Het Verbond pleit voor een algemene cross-sectorale principe-gebaseerde wet voor onder meer sectoroverstijgende algemene onderwerpen zoals definitiebepalingen, reikwijdtebepalingen, toezicht op de naleving en handhaving (toezichtinstrumentarium), beloningen, eed/belofte, geheimhouding, publicatiebevoegdheid en samenwerking tussen toezichthouders. Daarnaast zouden er per sector wetten moeten komen, al dan niet binnen een integraal wetboek met een nieuwe naam die meer recht doet aan de inhoud (bijvoorbeeld Wet toezicht financiële diensten en markten).

‘Deze wet of wetten zouden zoveel mogelijk dynamische verwijzingen moeten bevatten naar Europese wetgeving. De wet zou een soort ‘spoorboekje’ moeten worden dat een goed overzicht geeft. Vooral kleinere maatschappijen en nieuwe toetreders (fintech) zullen daar een groot voordeel bij hebben. Bovendien bespaart dat de wetgever veel tijd en kosten (lagere implementatielasten). Bijkomend voordeel is dat ‘nationale koppen’ duidelijk herkenbaar zijn/worden omdat een dynamische verwijzing naar Europese wet- en regelgeving niet mogelijk is.’

Pensioenwet
Verder stelt het Verbond voor de nieuwe wet beter te laten aansluiten op de pensioenwetgeving, ‘met name de Pensioenwet, en de praktijk. De werkingssfeer tussen de Wft en de Pensioenwet is niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld bij de aankoop van een pensioenuitkering. Feitelijk is er dan sprake van de uitvoering van een pensioenovereenkomst c.q. uitvoeringsovereenkomst terwijl er technisch gezien een nieuw verzekeringsproduct wordt aangegaan.’

Ten slotte stelt het Verbond voor het grote aantal verbodsbepalingen te beperken door bijvoorbeeld het artikel op te nemen: ‘Het is een ieder toegestaan zich te begeven op de financiële markten, met inachtneming van de verplichtingen, beperkingen en verantwoordelijkheden volgens de wet en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt’.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES