Veel woonlastenverzekeringen dienen consumentenbelang onvoldoende

Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. De producten die nog onvoldoende rekening houden met de belangen van consumenten worden aangepast of vervangen.

In een onderzoek heeft de AFM geconstateerd dat bij veel verzekeringen het recht op uitkering gerelateerd is aan het recht op uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Dit betekent dat de verzekering alleen uitkeert als de verzekerde tegelijkertijd een uitkering krijgt vanuit de WIA of WW. In het geval van werkeloosheid kan dat ertoe leiden dat de uitkeringsduur van de verzekering beperkt is, bijvoorbeeld door een korte arbeidshistorie, terwijl de werkloosheid langer kan duren. De AFM heeft verzekeraars gevraagd te beoordelen of de verzekering hierdoor wel aansluit bij de belangen van de klant en de veranderende maatschappelijke omstandigheden, en indien nodig de verzekeringen aan te passen.

De AFM heeft in het onderzoek extra nadruk gelegd op de vraag welke consumenten de doelgroep van een woonlastenverzekering vormen.

Een duidelijke en afgebakende doelgroep is belangrijk om te borgen dat de verzekering alleen door consumenten wordt afgesloten voor wie de verzekering daadwerkelijk nuttig is. Dit bepaalt ook welke criteria worden gehanteerd op basis waarvan polishouders arbeidsongeschikt worden verklaard, de wachttijden die worden gehanteerd, of tijdelijke arbeidscontracten wel of niet worden gedekt en welke uitkeringsmaxima gehanteerd worden. Ook is de kostenopbouw van de premies onderzocht. Hieruit is gebleken dat de premieopbouw over het algemeen logisch is. Desondanks hebben verzekeraars op verschillende punten hun premiestelling aangepast.

De AFM zegt vooralsnog tevreden te zijn met de door de verzekeraars ingezette vervolgacties.

De AFM waarschuwt consumenten te letten op de volgende elementen:

  • Als u zelfstandige bent zijn mogelijk niet alle polissen voor u geschikt, bijvoorbeeld doordat zij lange wachttijden kennen tot het moment van uitkering of ongeschikte arbeidsongeschiktheidscriteria*.
  • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd vallen bij sommige polissen niet onder de dekking, terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan.
  • Wanneer u pas kort aan het werk bent en daarom bij mogelijke werkloosheid waarschijnlijk ook gedurende korte tijd een WW-uitkering krijgt, kan het zijn dat de dekking vanuit de woonlastenverzekering weinig toegevoegde waarde heeft, omdat deze daaraan gekoppeld is.

“De meeste polissen zijn afhankelijk van de regelingen die de overheid heeft voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, zoals de Werkeloosheidswet (WW) en Wet Inkomen en Arbeid (WIA). De AFM vindt dat verzekeraars de polissen en de sociale zekerheidsregelingen goed op elkaar moeten laten aansluiten”, aldus de AFM op haar consumentenwebsite.

GEEN REACTIES