Angelo Wiegmans: 2015 belangrijk jaar voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er vele verandering opgetreden door alle vernieuwde wetgeving, modernisering Ziektewet, Wet Werk en Zekerheid, participatiewet en zoveel meer.

Als je alleen al kijkt naar de verschillende zaken rondom verzuim, ziektewet en WIA is voor werkgevers al een hele opgave om hier de hoofdlijnen te belichten om de juiste keuze te maken.

Het gaat er vooral om hoe de werkgever de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag krijgt met de juiste ondersteuning. Werknemer is gebaat bij een snel herstel en werkgever heeft daardoor een lagere financiële schadelast. Voor de medewerkers in loondienst heeft een werkgever vaak een verzuimverzekering gecombineerd met een arbodienstverlener. Hier kunnen de nodige acties worden genomen om de werknemer te ondersteunen en weer aan de het werk te helpen. Hoe sneller en beter op inzetbaarheid wordt ingezet, hoe korter het verzuim. Bepalend is: wie houdt de regie in handen?

Ziektewet

Voor de ex-medewerkers welke ziek uit dienst zijn gegaan, kan de werkgever kiezen uit twee opties. De eerste is: werkgever blijft bij het UWV, waardoor de re-integratie verplichting ook bij het UWV ligt. Hierdoor is de werkgever afhankelijk van de procedure en kwaliteit van het UWV, oftewel werkgever heeft geen grip hierop. De tweede optie is: werkgever kiest ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Veelal gebeurt dit in combinatie met een verzekering en een uitvoerende partij voor de Ziektewet. Werkgever krijgt hierdoor grip en vaak levert dit een financieel voordeel op.

Indien een medewerker of ex-medewerker na 104 weken arbeidsongeschiktheid in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht komt, wordt er vanaf 1 januari 2016 er geen onderscheid gemaakt. Beide groepen WGA-vast en -Flex worden namelijk samengevoegd. Is de werkgever op dat moment eigenrisicodrager voor de WGA, dan is deze dat voor beide groepen werknemers. Is de werkgever geen eigenrisicodrager, dan is deze dat voor beide groepen niet en ligt de re-integratieplicht bij het UWV.

Belangrijke keuze in 2015

Voor werkgevers is het extra belangrijk om te kijken in 2015 om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet in aanloop naar een mogelijke WGA instroom. Dit kan elk jaar per 1 juli of per 1 januari en dient tijdig te worden aangevraagd bij de belastingdienst. Hiervoor kan nu al de vergelijking worden gemaakt en kan de werkgever een afweging maken. In het verlengde daarvan is het ook belangrijk om te kijken naar een mogelijke WGA eigenrisicodragerschap, zodat het totale re-integratie traject door de werkgever georganiseerd kan worden. Echter zijn verzekeraars zeer terughoudend met het uitbrengen van een offerte hiervoor, immers komt er een extra risico bij, het WGA-flex deel. Daarnaast zijn de premies voor 2016 van het UWV pas in het najaar bekend, waardoor nu nog niet vergeleken kan worden. Desalniettemin is het verstandig om hiermee tijdig aan de slag te gaan, zodat werkgevers op de hoogte zijn van alle veranderingen. Vraag me alleen af of alle werkgevers tijdig geïnformeerd worden.

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.

Voor de lezers van Findinet schrijft hij een aantal keren per jaar een artikel. Meer informatie: Info@bedrijfplus.nl

GEEN REACTIES