Schorsen van dekking mag niet te lang duren

Verzekeraar moet duidelijkheid bieden door over te gaan tot invordering van de premie of tot opzegging van de verzekering.

Verzekeraarsheeft na wanbetaling verzekerde geschreven ingevolge de algemene voorwaarden op de polis geen dekking werd verleend gedurende de periode dat de vereiste premiebetaling achterwege bleef. Uitdrukkelijk is daarbij aangegeven dat verzekerde verplicht blijft de premie te betalen. In de brief heeft verzekeraar niet gesproken over het beëindigen van de verzekering.

Mede omdat er geen facturen meer voor de verzekering kwamen, nam verzekerde aan dat de verzekering was beëindigd en sloot hij bij een andere aanbieder een soortgelijke verzekering.

Uit het feit dat er geen facturen volgden mag niet afgeleid worden dat de verzekering is beëindigd, aldus de kantonrechter Zwolle. “De verplichting tot premiebetaling vloeit voort uit de verzekeringsovereenkomst en ontstaat niet eerst door de facturering.”

De kantonrechter oordeelde voorts dat van de algemene voorwaarde, die bepaalt dat gedurende de schorsing van de verzekering de verplichtingen van verzekerde integraal in stand blijven terwijl diens rechten even integraal vervallen, niet gezegd kan worden dat die onaanvaardbaar zou zijn noch dat die onredelijk bezwarend is. Aan de andere kant zijn de consequenties ervan wel zodanig bezwarend voor verzekerde, dat de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat verzekeraar deze situatie niet voor onbepaalde tijd laat voortduren . “Dat geldt te meer waar verzekeraar wel, maar verzekerde niet kan gelden als een professionele partij op het gebied van verzekeringen en voor laatstgenoemde, naar is gebleken – hij had zich inmiddels bij een derde opnieuw verzekerd – niet het verschil duidelijk was tussen het schorsen en het beëindigen van de verzekering. Die onduidelijkheid is in de hand gewerkt doordat verzekeraar na de factuur voor het eerste kwartaal van 2011 geen facturen heeft gestuurd voor volgende kwartalen. Van hem had mogen worden verwacht duidelijkheid te scheppen door hetzij met redelijke voortvarendheid tot facturering en invordering van de premies of tot opzegging van de verzekering over te gaan.”

Redelijke termijn

Nu verzekeraar geen van beide heeft gedaan, is zij in dit opzicht tekortgeschoten en komt haar vordering niet voor toewijzing in aanmerking voor zover deze de termijn overschrijdt, waarbinnen van haar redelijkerwijs actie verwacht had mogen worden.

Voor het bepalen van deze sluit de rechter aan op de inhoud van de aanmaningsbrief. Daar wordt gesteld dat verzekerde, ondanks het vervallen van de dekking, verplicht blijft het restant van het op jaarbasis verschuldigde bedrag te betalen. De kantonrechter: “Waar de verplichting tot doorbetaling van de premie in de visie van [eiser] kennelijk het einde van het verzekeringsjaar als horizon heeft, ligt het in de rede de hiervoor bedoelde periode daarmee te laten samenvallen.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES