Rapport leidt tot wetswijzigingen

De conclusies van de Commissie zullen sporen nalaten in de wet- en regelgeving. Bij het in ontvangst nemen van het rapport kondigde minister De Jager wetswijzigingen aan.

Intern toezicht DNB

De taak van de raad van commissarissen van DNB wordt verbreed van alleen de bedrijfs- en beheersmatige aspecten naar ook (de waarborgen voor de) beleidsmatige aspecten, zoals de uitvoering van het toezicht in algemene zin en de borging van de kwaliteit en effectiviteit van dat beleid. Om dit te kunnen realiseren zal het ministerie nieuwe wetgeving voorbereiden.

Periodieke evaluatie toezichtbeleid

De minister is met de Commissie voorstander van periodieke evaluatie van het gevoerde toezichtbeleid. Ook de Commissie De Wit deed de aanbeveling om bij de toezichthouders ´aan kritische introspectie´ te doen.

De Wft schrijft nu al een evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de toezichthouders voor en wel na drie jaar na inwerkingtreding van de Wft en vervolgens elke vijf jaar. Een wetswijziging moet periodieke visitaties mogelijk maken, bij voorkeur uitgevoerd door collega-toezichthouders binnen de Europese Unie. Voor 2011 staat een visitatie door het IMF op de agenda.

Nadere regels inzake taakuitoefening

Het ministerie van Financiën wil een uitbreiding en een wettelijke verankering van de ministeriële interventiemogelijkheden. De wet moet de minister de bevoegdheid geven om nadere regels te stellen inzake de taakuitoefening van de financiële toezichthouders. Dit met de belangrijke kanttekening dat de minister zich niet mengt in het toezicht op individuele instellingen.

Nieuwe beleidsregel deskundigheid

De AFM en DNB werken op dit moment aan een gezamenlijke beleidsregel over deskundigheid van bestuurders en commissarissen, gebaseerd op een breed deskundigheidsbegrip (deskundigheid omvat kennis, vaardigheden en professioneel gedrag).

Dit brede deskundigheidsbegrip omvat diverse aspecten van deskundigheid, zoals samenstelling van de raad van bestuur, professioneel gedrag en klantbelang. Door deze nadere invulling wordt tevens een betere afbakening met het begrip betrouwbaarheid bereikt.

Er ligt een wetsvoorstel ter behandeling bij de Raad van State waarin de deskundigheidstoets voor commissarissen wettelijk wordt verankerd. De verankering van deze deskundigheidstoets voor commissarissen is reeds in de winter geconsulteerd.

DGA-structuur taboe

Vooruitlopend op Europese regelgeving op het vlak van de governance van financiële ondernemingen zal De Jager op korte termijn regels voorstellen die DNB een explicieter handvat bieden om, in ieder geval bij vergunningverlening en bij de verlening van een verklaring van bezwaar, erop toe te zien dat ten aanzien van banken sprake is van evenwichtige en verantwoorde corporate governance verhoudingen. "Het handvat zal niet louter betrekking hebben op DGA-structuren, maar zich tevens uitstrekken tot andere governance-structuren", aldus De Jager. "Dit neemt niet weg dat de bedoelde voorstellen zullen expliciteren dat DNB de bevoegdheid heeft om een DGA-structuur niet te accepteren. Ik zal onderzoeken of het wenselijk is dat dergelijke regels zich ook zullen uitstrekken tot andere financiële ondernemingen dan banken."

Publiceren van toezichtvertrouwelijke informatie

Uit de aanbiedingsbrief blijkt dat de minister geworsteld heeft met de vraag of hij de vertrouwelijke informatie van AFM en DNB aan de Tweede Kamer mocht sturen. In dit specifieke geval had de minister meer beleidsruimte omdat het een onderzoek betreft naar een financiële instelling die inmiddels failliet is verklaard. Toch geeft de Wft hierover niet voldoende duidelijkheid. Daarom zal de wet op dit punt verduidelijkt worden.

Aanbiedingsbrief

GEEN REACTIES