Rapport Commissie Verzekeraars wel degelijk zeer evenwichtig

Wie zich bij het lezen van “Nieuw leven voor verzekeraars” niet laat leiden door sentimenten moet toegeven dat het nieuwe, goed begaanbare paden aangeeft voor de verzekeraar van de toekomst.

Het rapport van de Commissie Verzekeraars is met gemengde gevoelens ontvangen. Critici zijn vooral de organisaties, inclusief de Consumentenbond, die er hun (financiële) missie van gemaakt hebben om de woekerpolisaffaire tot de laatste druppel uit te melken. Hiermee zijn niet de partijen bedoeld die consumenten helpen hun polis te repareren, maar de organisaties die de indruk wekken in de vorm van grootschalige acties uit te zijn op het in gevaar brengen van de continuïteit van verzekeraars. Een streven waarbij duidelijk de belangen van klanten even moeten wijken voor het eigen gewin.

Wie het rapport objectiever leest moet tot de conclusie komen, dat de Commissie een realistisch beeld geeft van de huidige werkelijkheid. De analyse van de belemmeringen en kansen met betrekking tot de ontwikkeling van het verzekeringsbedrijf snijdt bepaald hout. En last but not least bevat het rapport zowel voor de wetgever als voor verzekeraars en adviseurs behartenswaardige adviezen voor de toekomst

De belemmeringen laten zich raden:

  • Langdurig lage rente
  • De concurrentie van banksparen
  • De nog steeds te hoge kosten en te geringe efficiency
  • De eerder genoemde affaire rond beleggingsverzekeringen.

Welke kansen ziet de Commissie?

De Europese markt

De Europese interne markt vergroot de mogelijkheden voor klanten en aanbieders van verzekeringen.

Een groter productaanbod tegen scherpe tarieven biedt voordelen voor de klanten, zowel consumenten als bedrijven die zich verzekeren. De interne markt biedt ook schaalvoordelen voor de aanbieders. Aanbieders uit andere EU lidstaten verzorgen 14% van de Nederlandse verzekeringsmarkt. De interne markt biedt op

dit moment ook nog maar beperkte synergievoordelen.

Belangrijke voorwaarden voor het goed werken van de interne markt zijn geharmoniseerde regelgeving en gecoördineerd toezicht. De start van Solvency II in januari 2016 geeft zicht op een eenduidig regelgevingkader voor prudentieel toezicht op verzekeraars in Europa. Daarbij is het belangrijk dat de nationale wetgevers, waaronder de Nederlandse, geen nationale koppen op de Europese regels zet. Bij Solvency II geldt maximumharmonisatie, zodat er geen ruimte is voor nationale koppen. Voorbeeld van nationale regelingen (los van Solvency II) zijn het provisieverbod en het beloningsbeleid. Op termijn zijn dit zaken die op Europees niveau moeten worden geregeld.

Nederlandse verzekeraars hebben gewezen op het belang van een level playing field in Europa om te voorkomen dat zij op achterstand komen te staan ten opzichte van buitenlandse

concurrenten. Om dat gelijke speelveld te bewaken speelt de EIOPA een belangrijke rol.

Grensoverschrijdende verzekeraars kunnen schaalvoordelen behalen, waarbij de kostenvoordelen ten goede komen aan de klanten. Op termijn is denkbaar dat de coördinerende rol van EIOPA overgaat naar een meer centrale rol in het groepstoezicht op de grote verzekeraars. Dat is de meest effectieve wijze om een gelijk speelveld in toezicht te bevorderen. Derhalve acht de Commissie dit wenselijk.

Mogelijkheden tot pensioensparen

Voor verzekeraars bestaan kansen hun marktaandeel te vergroten in zowel de tweede pijler als de individuele derde pijler. Daartoe zullen ze naar de mening van de Commissie allereerst beter de voordelen van het pensioensparen bij een verzekeraar boven het sparen bij een pensioenfonds voor het voetlicht moeten brengen. De verschillen tussen verzekeraars en pensioenfondsen in de tweede pijler, bieden kansen voor verzekeraars. Verzekeraars wijzen vaak op concurrentienadelen die zij ondervinden, maar zouden zich meer op de kenmerken moeten concentreren die hen een aantrekkelijker optie maken boven een pensioenfonds. De afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden dat een uitkering van een pensioenfonds niet absoluut zeker is. De individuele wens meer vorming te geven aan het pensioensparen zou verzekeraars bij uitstek de kans moeten bieden. Door producten die meer zekerheid bieden (voorbeeld: nominale garantie) of producten die de deelnemer meer keuzevrijheid bieden (voorbeeld: keuze beleggingsrisico) aan te bieden, zouden zij marktaandeel kunnen veroveren in de tweede

pijler.

Innovatie ten behoeve van zzp’ers

De wijzigende verhoudingen op de arbeidsmarkt bieden belangrijke nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars. De sector kan verzekeringen ontwikkelen die op maat gesneden zijn, die aansluiten op de specifieke behoeftes van zzp’ers en die bovendien betaalbaar zijn, bijvoorbeeld verzekeringen met een tijdelijke dekking (niet tot aan de pensioenleeftijd) waardoor een periode voor omscholing wordt gedekt. Dergelijke producten zouden in toenemende mate in een behoefte kunnen voorzien. Voor zzp’ers is een belangrijk punt van aandacht dat zij veelal gebruik maken van verschillende pensioenproducten. Hier liggen dus ook kansen voor het intermediaire kanaal. Intermediairs kunnen het volledige spectrum aan pensioenproducten overzien in relatie tot de specifieke (financiële) situatie van de zelfstandige en kunnen ervoor zorgen dat de betreffende zelfstandige het product krijgt dat het

beste bij hem past.

Verschil benadrukken met banksparen

Het is van belang dat er een helder onderscheid wordt gemaakt tussen wat een verzekeringsproduct en een bankproduct behelst. Verzekeraars dienen hun producten duidelijk als verzekeringen te markeren die grotere zekerheden bieden dan andere financiële producten. Hoewel dit mogelijk duurdere producten zijn, kan hiermee volgens de Commissie wel worden voorzien in een reële consumentenbehoefte voor de lange termijn.

GEEN REACTIES