Jurisprudentie over te verstrekken betrouwbaarheidsgegevens

DNB geeft voorbeelden die dienen als extra handvatten voor de voorbereiding op betrouwbaarheidstoetsingen.

In de uitgewerkte jurisprudentie wordt onder andere aangegeven welke informatie van belang is om te melden op het betrouwbaarheidsformulier en bij wie de meldingsplicht ligt.

Meld verdenking van strafbare feiten

De verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit is voldoende voor het krijgen van een strafrechtelijk antecedent. Onder verdenking verstaan we dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de kandidaat of de onderneming waar de kandidaat werkzaam is. Hiervoor geldt wel dat de toezichthouder een zelfstandig oordeel moet vormen over de feiten en omstandigheden.

Meld ook niet onherroepelijke (vergrijp) boetes

De Rechtbank van Rotterdam heeft bevestigd dat een kandidaat op het Betrouwbaarheidsformulier niet alleen melding dient te maken van onherroepelijke boetes, maar ook van boetes die nog niet onherroepelijk zijn of nog onderzoek naar wordt gedaan.

Meld toezichtantecedenten of conflicten met een toezichthouder

Ook onderzoeken die DNB bij een onderneming zelf uitvoert of heeft uitgevoerd, dient de kandidaat te melden als deze daar (mede-)beleidsbepaler is. Dit geldt ook voor onderzoeken waar de toezichthouder reeds van op de hoogte kan zijn.

Meldingsplicht t.a.v. feiten en omstandigheden in het buitenland

De meldingsplicht van boetes, antecedenten, verdenkingen en andere gerelateerde zaken ligt bij het bestuur van de onder toezicht staande onderneming. De meldingsplicht geldt ook voor kandidaten die een betrouwbaarheidsformulier moeten invullen. Ook feiten en omstandigheden die zich hebben afgespeeld buiten Nederland dienen gemeld te worden.

Naleveren gegevens

Het aanleveren van gegevens nadat het Betrouwbaarheidsformulier is ingevuld, is niet wenselijk: de kandidaat wordt geacht het Betrouwbaarheidsformulier zorgvuldig in te vullen en van bijlagen te voorzien. Indien de kandidaat achteraf beseft dat niet alle vragen juist zijn ingevuld, raden wij aan om alsnog melding te doen.

Een nadere uitwerking van deze voorbeelden zijn te vinden op de website van DNB.

GEEN REACTIES