(Findinet) Premies wel, pensioen niet omhoog

De meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen worden ook in 2012 niet verhoogd. De premies stijgen wel: van 16,9% naar 17,4% van het salaris.

Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank onder 25 grote pensioenfondsen.

De enquête naar toeslagverlening en pensioenpremies wordt jaarlijks door DNB uitgevoerd, om een beeld te krijgen van de koopkrachtontwikkelingen in het komende jaar. Uit deze enquête onder 25 grote pensioenfondsen is gebleken dat de pensioenaanspraken en -uitkeringen in 2012 gemiddeld niet worden verhoogd. De toeslag blijft hierdoor, net als in andere jaren, achter bij de ambitie. De ambitie – de stijging van de pensioenaanspraken en -uitkeringen zodanig dat loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd – bedraagt in 2012 1,2%.

Door het uitblijven van de toeslagverlening hebben deelnemers tussen 2007 en 2012 een forse indexatie-achterstand opgelopen van circa zeven procentpunten. Deze achterstand is niet op iedere deelnemer van toepassing, aangezien er wel pensioenfondsen zijn die toeslag verlenen. Dit zijn voornamelijk ondernemingspensioenfondsen. De pensioenpremies gaan in 2012 omhoog. De gemiddelde werknemerspremie gaat van 6,0% naar 6,2% van het salaris.

De werkgeverspremie maakt eveneens een stijging door en gaat van 10,9% naar 11,3%. Vooral bij de ondernemingspensioenfondsen stijgen de werkgeverspremies sterk, namelijk van 24,7% naar 26,6% van het salaris. Bij ondernemingspensioenfondsen neemt de werkgever traditioneel de premiestijging voor zijn rekening, terwijl bij bedrijfstakpensioenfondsen de stijging meestal wordt verdeeld tussen werkgevers en werknemers.

De premies kunnen dit jaar nog verder oplopen. De evaluatie van het herstelplan leidde bij een aantal fondsen namelijk tot het aankondigen van een voorgenomen korting en/of een premieverhoging. Deze maatregelen zijn niet in de enquête verwerkt, omdat hier op het moment van uitvraag nog geen duidelijkheid over was.

GEEN REACTIES