Premiepensioeninstelling in kennisportal

De Findinet kennisportal is uitgebreid met een hoofdstuk over de premiepensioeninstelling. Daar wordt ingegaan op de mogelijkheden en de beperkingen, inclusief relevante wetteksten

"premiepensioeninstelling: onderneming die is opgericht met als doel om premieregelingen en andere regelingen waarbij de premiepensioeninstelling geen verzekeringstechnisch risico draagt uit te voeren welke op grond van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen", aldus de definitie in de Wft.

De PPI is in het leven geroepen als een eenvoudige en efficiënte instelling, die zonder teveel obstakels en vereisten opgericht kan worden. Door het verzekeren van risico’s uit te sluiten, hoeven er bijvoorbeeld geen technische voorzieningen aangehouden te worden en gelden er geen herstelplannen.

De betaling van een levenslange uitkering behoort niet tot de mogelijkheden; de uitkeringsduur is immers afhankelijk van de levensduur van de uitkeringsgerechtigde en herbergt daardoor een (langleven) risico.

Pensioenregelingen met een levenslange uitkering kan de PPI dus niet volledig uitvoeren. Op het moment van omzetting naar een levenslange uitkering moet de PPI het belegd vermogen overdragen aan een verzekeraar.

Als de werkgever een premie én een (minimaal) gegarandeerd rendement toezegt zou dat betekenen dat de PPI garant zou moeten staan voor dat toegezegde rendement. Nu de PPI dergelijke verzekeringstechnische risico’s niet mag dragen, kan de PPI een dergelijke Nederlandse regeling niet uitvoeren.
In de praktijk betekent het feit dat een PPI geen verzekeringstechnische risico’s mag dragen, dat zij geen nabestaanden- en invaliditeitspensioen kan uitvoeren. Indien een deelnemer voor pensioendatum overlijdt, vervalt het kapitaal aan het vermogen van de overige deelnemers aan de betreffende pensioenregeling, tenzij anders is overeengekomen.

Omdat de PPI nadrukkelijk geen pensioenfonds is waarin sociale partners uitsluitend voor hun eigen solidariteitskring een pensioenregeling uitvoeren, hoeven voor de PPI niet dezelfde eisen te gelden die aan pensioenfondsen worden gesteld. Ook zal voor de PPI geen domeinafbakening gelden. Voor de pension fund governance zullen de principes van toepassing zijn zoals die nu ook gelden voor verzekeraars.

Meer informatie in de kennisportal pensioen.

GEEN REACTIES