Pensioenfederatie: toezichtregels fusies fondsen zijn ridicuul

Minister Kamp ziet ten koste van de daadwerkelijke pensioenen de pensioenfondsen als gemakkelijke melkkoe om de activiteiten van de ACM te financieren.

Het is slechts één van de harde uitspraken die de Pensioenfederatie over heeft voor de fusieregels zoals die voor pensioenfondsen wettelijk dreigen te worden vastgelegd. En de pensioenkoepel heeft daar alle aanleiding toe. Om de een of andere reden moet de ACM van de wetgever al een uitgebreid en duur onderzoek verrichten voor voorgenomen fusies van pensioenfondsen wanneer het marktaandeel het percentage van 0,5% overschrijdt. In de Tweede Kamer is hiervoor aandacht gevraagd en voorgesteld dit percentage te verhogen naar 10%. Minister Kamp reageerde hierop met de stelling dat een drempel van 10% wel heel dichtbij een totale uitzondering komt en dat hij het niet wenselijk vindt om het wetsvoorstel aan te passen.

Om meer inzicht te krijgen in de toezichtactiviteiten van de ACM heeft de Pensioenfederatie een WOB-verzoek ingediend. Daardoor heeft de federatie onder meer de hand kunnen leggen op het onderzoeksrapport dat opgesteld is in verband met de fusie tussen Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds voor Predikanten. Na een uitgebreide analyse van het (nationale) marktaandeel en het aandeel in de (Europese) markt voor het Aanbieden van kapitaal geeft ACM groen licht voor de fusie. “Op de mogelijke markt voor het uitvoeren van collectieve pensioenregelingen voor predikanten bestaat naar alle waarschijnlijkheid geen horizontale overlap tussen partijen. Mocht er toch een nationale markt voor het uitvoeren van collectieve pensioenregelingen zijn dan blijkt dat het gezamenlijke marktaandeel 16,8% bedraagt. Gelet op het geringe gezamenlijke marktaandeel is het niet aannemelijk dat op deze markt mededingingsproblemen zullen ontstaan”, aldus ACM.

Minister, kom tot bezinning

“Blijkbaar”, aldus de Pensioenfederatie, “vindt de ACM een marktaandeel van 17% nog gering. Dit strookt overigens volledig met de meldingsformulieren van de ACM zelf waarin wordt aangegeven dat de ACM bij een marktaandeel van 15% of 20% het de moeite waard vindt om een markt te onderzoeken. De Europese Commissie gebruikt als indicatie van een te onderzoeken markt zelfs een percentage van 25%. Waarom de minister vast blijft houden aan een drempel van 0,5% voor pensioenfondsen kan men zich dan ook terecht hardop afvragen.

De gegevens uit het Wob-verzoek geven aan hoe ridicuul de toezichteisen van de ACM zijn. Vooralsnog heeft het er nog steeds alle schijn van dat minister Kamp ten koste van de daadwerkelijke pensioenen van de Nederlandse burgers de pensioenfondsen als gemakkelijke melkkoe ziet om de activiteiten van de ACM te financieren. Daar waar de minister bij andere onderwerpen onnodige regeldruk wenst te beperken, laat hij hier vooralsnog verstek gaan. De Pensioenfederatie hoopt dat de minister alsnog tot bezinning komt.”

GEEN REACTIES