NVGA praat leden bij over uitwerking position paper

Op drie ledenlunches gaat het NVGA-bestuur met leden in gesprek over onder meer de impact van de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) en de uitwerking van het position paper.

De bijeenkomsten worden gehouden op 19 september, 21 september en 3 oktober. Behalve de IDD en het position paper komen ook andere onderwerpen aan bod zoals de invoering van de AVG, alternatieve capaciteit en de resultaten van de NVGA-leden in de eerste helft van 2018.

Het NVGA-position paper werd tijdens de algemene ledenvergadering in april aan de leden gepresenteerd en is de opvolger van het beleidsdocument uit 2012 en richt zich op een aantal hete hangijzers in de markt.

Zo maakt het bestuur van de NVGA zich zorgen over de verschraling van het aanbod als gevolg van de consolidatie. Sommige risico’s dreigen zelfs onverzekerbaar te worden. Als reactie wil de NVGA ook buitenlandse verzekeraars interesseren om als volmachtverstrekkende verzekeraar de markt te betreden. Verder signaleert het bestuur dat vanwege Solvency II een aantal nieuwe verplichtingen zijn verlegd naar gevolmachtigd agenten. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in een normenkader maar dit kader heeft volgens de NVGA een te generiek karakter. De branchevereniging wil daarom een duidelijke splitsing tussen de eigen verantwoordelijkheid voor het leiden van de
onderneming en de kwaliteit voor het leveren van diensten aan derden.

Verder veranderen de verhoudingen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten, deze worden dynamischer, stelt de NVGA. Een gevolg daarvan is dat contracten eenzijdig door verzekeraars kunnen worden aangepast zonder dat daar dringende redenen voor zijn. Het NVGA-bestuur zet daarom in op langdurige contracten op basis van wederkerigheid. Een van de onderwerpen waar eenzijdige aanpassing te zien is, betreft de beloning, getuige de neerwaartse bijstelling van de tekencommissie.

Daarnaast ziet de NVGA bij de beloning een interpretatieverschil bij de zogeheten open normen rond de passende beloning. Verzekeraars relateren doorgaans de beloning aan het eigen interne kostenniveau en niet – zoals expliciet in de regeling genoemd – de kosten die voor de uitvoering door de gevolmachtigd agent noodzakelijk zijn, aldus het bestuur. Ook is de beloning niet gedifferentieerd naar de verschillende bedrijfsmodellen en –profielen en de toegevoegde waarde die een gevolmachtigd agent aan verzekeraars kan bieden. De NVGA wil daarom toe naar geïndividualiseerde beloningsafspraken die zijn opgebouwd uit drie lagen: een basisvergoeding voor de uitvoering van de primaire processen, een kwaliteitsvergoeding voor deze uitvoering en een vergoeding die is gerelateerd aan het verzekeringstechnisch rendement.

GEEN REACTIES