Nettowinst Rabobank: 2.214 miljoen euro (+20%)

Rabobank start als assurantiemakelaar

Rabobank Groep presenteerde vandaag de jaarcijfers over 2015 en meldde een nettowinst van 2.214 miljoen euro (+20%). De Groep zag haar aandeel op de hypotheekmarkt verder teruglopen.

 

Inzoomend op het binnenlands retailbankbedrijf zijn dit de highlights:

  • De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2015 3% lager uit op 7.050 (7.232) miljoen euro.
  • Door de historisch lage hypotheekrente losten veel klanten vervroegd hun hypotheek af en sloten een nieuwe hypotheek af tegen een lagere rente. Door de krimp van de kredietportefeuille en de gedaalde marges op nieuwe hypotheken stond de rentewinst onder druk. Dit werd deels gecompenseerd door hogere ontvangsten uit boeterente. Per saldo daalde de rentewinst met 2% tot 5.661 (5.783) miljoen euro.
  • De totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2015 2% hoger uit op 4.770 (4.662) miljoen euro.
  • Ondanks de positieve economische ontwikkelingen blijft het herstel van bedrijfsinvesteringen bescheiden. In een aantal sectoren was de krimp tijdens de afgelopen jaren zo groot dat zelfs na een relatief hoge productiegroei in 2015 het volume nog ruim onder dat van 2008 ligt.
  • Daarnaast bleven de extra aflossingen op hypotheken hoog; in 2015 bedroegen deze bij de lokale Rabobanken 3,4 (4,0) miljard euro. Onder invloed van deze ontwikkelingen daalde de kredietportefeuille van het binnenlands retailbankbedrijf met 8,0 miljard euro tot 281,9 (289,9) miljard euro.
  • De kredietverlening aan particulieren bestaat nagenoeg geheel uit woninghypotheken en nam met 2,8 miljard euro af tot 202,7 (205,5) miljard euro. De kredietverlening aan de sectoren handel, industrie en dienstverlening nam met 9% af tot 51,1 (56,0) miljard euro en de kredieten aan de food- en agrisector met 1% tot 28,2 (28,4) miljard euro.
  • Het marktaandeel van Rabobank Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt is in 2015 uitgekomen op 19,7% (21,5%) van de nieuwe hypotheekproductie. De marktaandelen van de lokale Rabobanken en Obvion zijn gedaald tot respectievelijk 15,5% (16,3%) en 4,2% (5,2%).
  • De extra aflossingen op hypotheken bleven ook in 2015 relatief hoog. Per saldo is de Nederlandse hypotheekportefeuille van Rabobank Groep in 2015 gekrompen tot 201,5 (205,0) miljard euro.
  • De hypotheekportefeuille bestond voor 21,4% (21,1%) uit financieringen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Eind 2015 bedroeg het aandeel van klanten met een volledig aflossingsvrije financiering 23,9% (24,6%) van de hypotheekportefeuille. De gewogen gemiddelde geïndexeerde loanto-value (LTV) van de hypotheekportefeuille is in 2015 verbeterd tot 73% (78%). Van ongeveer 13% (18%) van de hypotheekportefeuille exclusief NHG was de LTV hoger dan 100%.

Alle informatie is hier beschikbaar >>

(Bron: Rabobank)

 

GEEN REACTIES