(Findinet) Nationale-Nederlanden en Adfiz over multidistributie п 2

Adfiz vindt de keuze van NN om alle verkoopactiviteiten onder één en hetzelfde label te stallen verwarrend voor de consument en zakelijk verkeerd.

Adfiz: “Nationale-Nederlanden is van oudsher een A-merk en heeft deze status mede bereikt door exclusief zaken te doen met het onafhankelijke intermediair. De stap van NN is voor Adfiz even onbegrijpelijk als wanneer een ander A-merk als Bang & Olufsen haar producten via de Blokker of rechtstreeks uit het magazijn zou verkopen (‘dozen zou schuiven’). Terwijl de klant meer dan ooit gebaat is bij een adviesgedreven benadering. De reactie van het intermediair kan dan ook alleen maar zijn om vanuit eigen kracht zijn eigen producten ‘advies’ en ‘inkoop’ zo goed mogelijk aan zijn klanten te presenteren.

Voorwaarden tot samenwerking

Om daarvoor de beste voorwaarden te scheppen is Adfiz al geruime tijd met NN in gesprek over het besluit van NN om direct te gaan. Dit zijn van het begin tot het eind kritische maar constructieve gesprekken geweest. Adfiz heeft aangedrongen op het onderbrengen van de directe activiteiten onder een ander label. NN heeft zich hiertoe niet bereid verklaard maar wel diverse malen bereid getoond om aanpassingen in het uitgedachte beleid door te voeren.

Zuivere nettoprijs

Zo heeft Adfiz NN er op gewezen dat in de prijs van intermediaire producten geen kosten uit het directe kanaal versleuteld mogen worden. NN heeft ons meegedeeld dat directe producten hoger geprijsd worden dan identieke provisieloze intermediaire producten. Dit principe is behalve vanzelfsprekend ook correct. Het is echter van het grootste belang in welke mate de directe van de indirecte prijsstelling verschilt. Een marginaal verschil zal het bewijs leveren van intern getallengegoochel. Adfiz zal NN hier microscopisch op monitoren.

Respect voor klantkeuze

Een ander heikel punt is de klantbenadering. NN verantwoordt haar nieuwe koers door te betogen dat zij de klantkeuze centraal stelt. Maar de keuze van de klant moet dan ook werkelijk worden gerespecteerd. Wanneer de klant voor het intermediaire kanaal kiest dan bedient het intermediair die klant. De productaanbieder respecteert deze keuze door het intermediair in staat te stellen de verlangde dienstverlening aan zijn klant optimaal te kunnen geven. Mede op aandringen van Adfiz zegt NN hieraan te willen voldoen. Exclusieve intermediaire relaties worden aldus NN gevrijwaard van directe benadering door NN.

Adfiz beoordeelt NN op haar daden

Partijen moeten beoordeeld worden op hun daden. Adfiz zal daarom het gedrag van NN scherp bewaken en roept haar leden op melding te maken van foutief handelen van ‘multidistributeur’ NN. Indien NN in strijd handelt met – de geest van – haar eigen Samenwerkingsovereenkomst of Gedragsregels, zal zij Adfiz tegenover zich vinden.”

Reactie NN

“Wij hebben er begrip voor dat Adfiz onze plannen kritisch bekijkt. Adfiz geeft aan Nationale-Nederlanden op haar daden te zullen beoordelen. Dat geeft ons de kans te laten zien dat we onze belofte nakomen. Daar kan Adfiz op rekenen.

We begrijpen ook dat onze strategie tot vragen kan leiden. Daarom gebruiken we de komende maanden om een toelichting te geven en de dialoog aan te gaan met de met ons samenwerkende intermediairs.”

GEEN REACTIES