Concrete vragen bij consultatie vakbekwaamheidsbouwwerk

Het CDFD heeft het consultatiedocument alsnog aangevuld met vragen die marktpartijen in hun reactie kunnen beantwoorden.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft een document ter consultatie aangeboden waarin een nieuwe modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid wordt voorgesteld.. Op dat document kan tot uiterlijk 8 november gereageerd worden. Nu heeft CDFD daar een lijst concrete vragen aan toegevoegd met het verzoek de beantwoording daarvan in de reacties mee te nemen.

Het gaat om de volgende vier vragen:

1. In hoeverre voldoet het voorstel voor de modulaire structuur Wft-Vakbekwaamheid

aan de volgende criteria? Geef per onderdeel een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10 waarbij 10 de meest positieve score is en 1 de minst positieve beoordeling. We stellen het op prijs als u ook uitlegt hoe u tot deze beoordeling bent gekomen.

a. aansluiting structuur Wft-vakbekwaamheid op klantgerichte advisering (in plaats van productverkoop);

b. heldere en eenvoudige structuur;

c. duurzaam en toekomstbestendig;

d. aansluiting bij de beroepspraktijk;

e. borging van minimale eisen van vakbekwaamheid;

2. Welke beroepskwalificaties herkent u wel/niet in de praktijk? Wat vindt u van de benamingen van de beroepskwalificaties: zijn die voldoende herkenbaar voor de markt? Indien niet, heeft u andere suggesties?

3. Hoe beoordeelt u de componenten cq. de modulen van de verschillende beroepskwalificaties?

In hoeverre sluiten de volgende wijzigingen aan bij de beroepspraktijk?

a. het verplaatsen van het product uitvaartverzekering van de huidige Wft-module Levensverzekeringen naar de nieuwe module Schadeverzekeringen:

b. het introduceren van een nieuwe module Inkomen die zich m.n. richt op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

c. het splitsen van de dienstverlening aan het kleinbedrijf en middenbedrijf in verschillende beroepskwalificaties;

d. het wijzigen van de module Levensverzekeringen in de module Vermogensopbouw;

e. het opnemen van de module Vermogensopbouw in de beroepskwalificatie ‘Verzekerings- en Vermogensopbouwadviseur middenbedrijf’.

4. Wat vindt u van het opnemen van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag in de Module Basis? Of ligt het meer voor de hand om deze elementen alleen in de vakspecifieke Modulen op te nemen? Kunt u bij het beantwoorden van deze vragen aangeven waarom?

GEEN REACTIES