Minister legt verplichtingen beleggingsverzekeraars vast in Bgfo

De verplichting voor verzekeraars om klanten met een beleggingsverzekering te “activeren”, wordt in een apart artikel in het Bgfo vastgelegd.

Hierdoor wordt het mogelijk om sancties op te leggen aan verzekeraars die niet aan hun verplichtingen voldoen.

Het nieuwe artikel 81b Bgfo komt te luiden:

1. Een levensverzekeraar spant zich jegens cliënten met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat en voor 1 januari 2013 is afgesloten, aantoonbaar in om hen een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van die verzekering. Daartoe draagt hij er zorg voor dat bedoelde cliënten:

a. over adequate informatie beschikken met betrekking tot:

1°. de kenmerken alsmede de huidige en verwachte toekomstige financiële gevolgen van de verzekering in relatie tot het doel van de cliënt bij het afsluiten van de verzekering;

2°. de mogelijkheden om de verzekering te wijzigen, zodat deze meer aansluit bij het in onderdeel a bedoelde doel van de cliënt;

b. uitdrukkelijk de keuze, en consequenties van die keuze, tot voortzetting, wijziging of stopzetting van de in het eerste lid bedoelde verzekering wordt voorgelegd.

2. Tevens legt de levensverzekeraar de aan de cliënt verstrekte, alsmede de van de cliënt ontvangen, informatie en de door de cliënt gemaakte keuze vast.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het eerste en tweede lid, waarbij de met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde inspanningsverplichting te stellen regels zowel betrekking kunnen hebben op de inspanningen die in de relatie met individuele cliënten van een levensverzekeraar worden gevergd, als op minimale omvang van de inspanningen ten aanzien van de totale groep cliënten met een verzekering als bedoeld in het eerste lid.

Activeren

Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.

De toelichting: “Zodra de klant geactiveerd is en dit is vastgelegd in het dossier, heeft de verzekeraar aan zijn verplichting voldaan en geldt er geen verplichting meer ingevolge het onderhavige besluit. Op klanten met een beleggingsverzekering die al zijn geactiveerd voor de introductie van de verplichting in dit besluit, is deze verplichting in beginsel niet van toepassing als de verzekeraar voldoende kan aantonen dat de klant is geactiveerd. De AFM kan in nadere regels invullen wanneer dit voldoende is aangetoond. Aan de hand van streefcijfers, die op dit moment ook al worden gehanteerd, zal de AFM aangeven aan welke beleggingsverzekeringen prioriteit moet worden gegeven. Dat aan bepaalde beleggingsverzekeringen prioriteit wordt gegeven doet niet af aan het belang om cliënten met een beleggingsverzekering te activeren.”

De Tweede Kamer heeft vier weken om op deze besluitwijziging te reageren. Daarna gaat het besluit voor advies naar de Raad van State. Dit artikel moet per 1 juli 2015 van kracht worden.

Adviseurs/bemiddelaars

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Dijsselbloem over de rol van de adviseur:

“Ook adviseurs en bemiddelaars hebben een rol bij het activeren van cliënten, zoals zij ook een rol hadden bij de verkoop van deze producten. Ze zijn samen met de levensverzekeraars verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk helpen van de cliënten met een beleggingsverzekering. Gezien het belang om cliënten te helpen en dit met name bij de meest kwetsbare cliënten zo snel mogelijk te doen, is ervoor gekozen om op dit moment in deze regelgeving alleen de verplichting voor levensverzekeraars op te nemen. Aangezien alle cliënten een levensverzekeraar hebben en de hoeveelheid levensverzekeraars beduidend overzichtelijker is dan het aantal adviseurs, is een verplichting voor de levensverzekeraar het meest effectief voor cliënten. Als een cliënt door een adviseur of bemiddelaar is geïnformeerd en geactiveerd, kan deze cliënt (mits de levensverzekeraar dit voldoende kan aantonen) overigens ook meetellen voor de resultaten van levensverzekeraars. Hoewel adviseurs nu niet onder de regelgeving vallen is het van belang dat ook zij doorgaan met het activeren van cliënten. Het is belangrijk dat adviseurs en levensverzekeraars elkaar over en weer in staat stellen om cliënten te activeren. Voor adviseurs betekent dit onder meer dat zij levensverzekeraars informeren over welke klanten zij hebben geactiveerd.”

Verbond: Uitbreiding wettelijke bevoegdheden AFM niet nodig

Het Verbond reageert: “Vrijwel alle verzekeraars zijn er vorig jaar in geslaagd de achterstand die was opgelopen bij het zoeken naar een oplossing voor klanten met een zogeheten ‘niet opbouwende polis’ weg te werken. Doordat in het laatste kwartaal van 2014 een flinke inhaalslag heeft plaatsgevonden, is gemiddeld nu ruim negentig procent van de consumenten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Alle verzekeraars zijn doordrongen van het belang om klanten met een beleggingsverzekering te ondersteunen en zullen het activeringsbeleid daarom onverminderd voortzetten. Tegen de achtergrond van deze goede resultaten ziet het Verbond van Verzekeraars geen aanleiding voor uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden van de AFM, zoals de minister van Financiën voorstelt. Aangezien de sector zelf de gewenste resultaten bereikt – met de mogelijkheid van tuchtrecht indien een verzekeraar achterblijft bij eerder afgegeven ambities – is de vraag wat wijziging van het toezichtsregime kan toevoegen. De voorgestelde maatregel laat bovendien de adviseur buiten beschouwing, terwijl deze eveneens verantwoordelijkheid draagt voor het ondersteunen van consumenten met een beleggingsverzekering.”

GEEN REACTIES