Ook AFM consulteert verplichtingen m.b.t. beleggingsverzekeringen

Zowel op de website van de Overheid als op die van de AFM worden de nieuwe regels met betrekking tot het activeren van klanten met een beleggingspolis geconsulteerd.

Zoals wij eerder meldden wordt in een apart artikel in het Bgfo de verplichting voor verzekeraars om klanten met een beleggingsverzekering te activeren vastgelegd.

Deze wijziging van het Bgfo is ter consultatie aan de markt aangeboden. Reacties zijn mogelijk tot en met 6 april op de website Internetconsultatie.nl.

Nadere regelgeving door AFM

Tegelijkertijd heeft de AFM een Nadere regeling gebaseerd op het nieuwe Bgfo-artikel ter consultatie aangeboden op haar website. Het betreft de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft betreffende regels tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering’

De regeling-met-de-lange-naam is een uitwerking van de bepalingen in het Bgfo en concretiseert de inspanningsverplichting van de levensverzekeraar om zijn cliënten een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van hun beleggingsverzekering. Daarnaast zal met de inwerkingtreding het streefcijfer niet langer een streefcijfer zijn, maar een vereist resultaat. “Indien immers de betreffende levensverzekeraar er niet in slaagt binnen de door de AFM gestelde termijn het vastgestelde percentage cliënten op de door de in artikel 81b van het besluit omschreven wijze te activeren, kan de AFM passende maatregelen tegen deze levensverzekeraar treffen.”

Eenzijdige wijziging

De AFM: “Voor alle cliënten met een niet opbouwende beleggingsverzekering geldt dat een passende oplossing moet worden gevonden. De reden hiervoor is dat de cliënten met een niet opbouwende beleggingsverzekering, ondanks dat ze premie betalen, op basis van de bovenstaande definitie naar verwachting geen waarde opbouwen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de levensverzekeraar dat hij cliënten die een dergelijke beleggingsverzekering hebben, aanzet tot het maken van een aantoonbare weloverwogen keuze op basis van het bepaalde in artikel 81b van het besluit of dat hij op een andere manier een passende oplossing biedt.

 

Onder dit laatste wordt verstaan dat de levensverzekeraar de beleggingsverzekering zodanig wijzigt dat het niet opbouwende karakter van de beleggingsverzekering wordt weggenomen. Hierbij geldt dat een dergelijke wijziging in het voordeel van de cliënt moet zijn. Niet alleen ten tijde van het wijzigen van de beleggingsverzekering maar ook in het geval van verschillende scenario’s die zich in de toekomst kunnen voordoen. Bijvoorbeeld in het geval dat een cliënt vroegtijdig komt te overlijden of in het geval van positievere beursrendementen. Een eenzijdige wijziging van de verzekeringsovereenkomst ligt het meest voor de hand, waarbij van belang is dat dit op verantwoorde wijze mogelijk moet zijn.

De voorkeur bij het vinden van een oplossing voor deze cliënten gaat uit naar een oplossing in samenspraak met de cliënt, en dus een oplossing waarbij de cliënt een aantoonbare weloverwogen keuze maakt.

De levensverzekeraar heeft niet voldaan aan de verplichtingen van de bepaling van artikel 81b van het besluit, wanneer de cliënt met een niet opbouwende beleggingsverzekering ondanks voldoende inspanningen, zoals omschreven in artikel 8:4, eerste lid, niet is bereikt of geen weloverwogen keuze kenbaar heeft gemaakt. In dat geval is er immers geen sprake van een passende oplossing voor de cliënt. De levensverzekeraar moet dan op een andere manier een passende oplossing bieden voor de cliënt. Een uitzondering vormt de beperkte groep cliënten met een niet opbouwende beleggingsverzekering die aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoording de levensverzekeraar duidelijk maakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert, zoals toegelicht bij artikel 8:4, tweede lid.”

Reacties op het concept kunnen tot 20 april 2015 gemaild worden naar consultatie_beleggingsverzekeringen@afm.nl.

GEEN REACTIES