Marktpartijen vinden elkaar in nieuw volmachtbeloningsmodel

Een aantal grote verzekeraars en gevolmachtigde agenten heeft een nieuw model voor volmachtbeloning ontwikkeld dat in 2015 wordt ingevoerd.

Voor verzekeringen voor consumenten en ZZP-ers ontvangen gevolmachtigde agenten vanaf dat moment een vaste beloning per polis per jaar, het zogenoemde Nominaal tarief. Voor zakelijke verzekeringen wordt een Waardegerelateerd tarief (percentage van de premie) met waarborgen ingevoerd. Met dit nieuwe model beogen de betrokken verzekeraars en gevolmachtigde agenten op een praktische manier invulling te geven aan de wettelijke norm voor passende volmachtbeloning zoals vastgelegd in artikel 86e Bgfo. Volgens de initiatiefnemers wordt met een duidelijk en uniform model voor passende beloning ook het klantbelang gediend.

De AFM heeft positief gereageerd, melden de partijen.

In het voorjaar van 2013 zijn informele gesprekken gestart tussen een aantal verzekeraars en gevolmachtigde agenten toen duidelijk was geworden dat het Verbond en de NVGA geen gemeenschappelijk model zouden presenteren.

Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder het nieuwe model.

De verzekeraars Aegon, a.s.r., Avéro Achmea, DAS Rechtsbijstand, Generali, De Goudse en REAAL en de gevolmachtigde agenten Van Lanschot Chabot, Nedasco, de leden van de Noordeloos Groep, Schouten Zekerheid en Thoma Assuradeuren participeren in het initiatief. De initiatiefnemers verwachten dat meer verzekeraars en gevolmachtigde agenten zich achter de plannen zullen scharen. Het model is voor belangstellenden beschikbaar op de website van Volmachtbeheer.

De introductie van het nieuwe model verloopt in fases. Het model ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Over 2013 en 2014 is de beloning nog waardegerelateerd (percentage van de premie) voor alle productsoorten. In deze overgangsjaren gelden vaste percentages op portefeuilleniveau met het oog op de wettelijk vereiste passendheid.

Introductie van een nieuw model in 2015, bestaande uit:

Nominaal tarief (vaste prijs per productsoort per jaar) in 2015 voor verzekeringen voor particulieren en zzp-ers.

Waardegerelateerd tarief met waarborgen voor zakelijke verzekeringen. De waarborgen bestaan uit een maximum-percentage per (sub)branche op portefeuilleniveau, andere percentages bij special limits (verzekeringen die de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigd agent te boven gaan) en verantwoording van het gebruik van dit tarief in het Uitvoeringsverslag.

Passendheid van de volmachtbeloning wordt geborgd door middel van benchmarking. Een beloning die binnen de benchmark blijft wordt beschouwd als passend. Een overschrijding van de benchmark is mogelijk maar moet dan grondig worden onderbouwd. Het benchmarkonderzoek wordt driejaarlijks uitgevoerd, voor het eerst in 2015. Vooruitlopend daarop vindt in 2014 een nulmeting plaats op de volmachtbeloningen 2014. Daaraan zullen de volmachtbeloningen voor 2014 worden getoetst.

De volmachtbeloningen worden jaarlijks vooraf vastgesteld. In de beloning zijn alle voorkomende werkzaamheden van de gevolmachtigde agent begrepen. Er kunnen door het jaar heen geen extra’s worden verdiend of – zeer bijzondere omstandigheden daargelaten – kortingen worden opgelegd. Bij de waardegerelateerde beloning zijn er geen maxima op polisniveau van toepassing.

De gevolmachtigden rapporteren ieder half jaar in een Uitvoeringsverslag aan de verzekeraar over de gang van zaken in de volmacht. Het Uitvoeringsverslag bevat informatie over de technische resultaten, eventuele plannen om die te verbeteren, de voortgang van verbeterplannen en de performance in relatie tot de service levels die zijn afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst volmacht. Ook geven gevolmachtigde agenten inzicht in hun aanpak van het risico op beloningsgestuurde productie.

De initiatiefnemers gaan met de systeemhuizen in gesprek om ervoor te zorgen dat de benodigde aanpassingen tijdig kunnen worden gerealiseerd.

Verbond positief

Het Verbond van Verzekeraars reageert als volgt:

“Het Verbond is, zoals bekend, altijd voorstander geweest van een tarief dat een directe relatie legt tussen werkzaamheden en beloning. De AFM heeft zich in haar interpretatie van januari 2013 ook zo opgesteld: een op activiteiten gebaseerd tarief is het meest passende model en kent de minste risico’s, hoewel een waardegerelateerd model met stevige waarborgen ook mogelijk blijft. Het volmachtbeloningsmodel van de groep initiatiefnemers treft daarin een goede balans. In het door het Verbond en de NVGA in 2011 gezamenlijk gepubliceerde position paper ‘Visie op een toekomstbestendig volmachtbedrijf’ werd al gewezen op de risico’s die waren verbonden aan het oude beloningsmodel. Met het nu gepresenteerde volmachtbeloningsmodel worden verkeerde prikkels voorkomen en wordt een goede invulling gegeven aan de passendheidsnorm.”

GEEN REACTIES