Lage rente duwt resultaat Lifetri flink in het rood

Uitvaartverzekeraar Lifetri heeft afgelopen boekjaar een verlies geleden van bijna 34 mln euro. Dit komt vooral omdat de verzekeraar extra voorzieningen moest treffen vanwege de lage rente.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Lifetri Uitvaartverzekeringen dat recentelijk is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Mede als gevolg van deze extra voorziening daalde de solvabiliteit van 191% naar 179%. Dit is nog exclusief de overname-effecten van Klaverblad Leven. De cijfers van Klaverblad worden pas vanaf eind maart 2020 meegeteld. Bovendien had Lifetri op het moment van het vaststellen van de jaarrekening nog geen volledig beeld van de financiële waardering van Klaverblad.

In het bestuursverslag wordt duidelijk dat in 2019 door Lifetri fors is geïnvesteerd in de kwaliteit van de interne organisatie, mede met het oog op de integratie van Klaverblad. Het bestuur vond de situatie bij Nuvema, dat in 2018 was overgenomen en tot voor kort de hoofdmoot vormde van Lifetri, kwalitatief onvoldoende voor toekomstige groei. Niet alleen is in 2019 daarom veel werk verzet om een digitaal platform te ontwikkelen (bij Nuvema ontbrak dit grotendeels), ook zijn veel functies op het vlak van risicomanagement en financieel beleid ingevuld. De organisatie is daardoor professioneler geworden, stelt het bestuur.

Verder is het doel om de beleggingsmix van de verzekeringsportefeuille meer te spreiden. Nu bestaan de beleggingen vooral uit staatsobligaties, was een en ander behoorlijk rentegevoelig maakt. Hetzelfde beleid zal naar verwachting worden toegepast op de Klaverblad-portefeuille.

De premie-inkomsten over 2019 kwamen uit op ruim 19 mln euro tegenover 5 mln een jaar eerder. Dit verschil komt vooral doordat in 2018 de cijfers van Nuvema nog niet volledig werden meegeteld. Uit het jaarverslag wordt niet duidelijk in hoeverre er sprake is geweest van daadwerkelijke premiegroei en of er veel nieuwe verzekeringen zijn verkocht.

GEEN REACTIES