Koersplan-conclusie betekent doodsteek voor massaclaims

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad kijkt zelfs bij eenzelfde product naar de individuele informatieverstrekking door de aanbieder.

Als de Hoge Raad op dit punt hetadvies van de Advocaat-Generaal (AG) volgt is dat een zware slag voor alle organisaties die met betrekking tot beleggingsverzekeringen een massaclaim voorbereiden.

Wat zegt de AG?

“Het feit dat Aegon de deelnemers niet op de hoogte heeft gesteld van de hoogte van de premie en partijen derhalve geen afspraak hebben gemaakt over de hoogte van de verzekeringspremie, is mijns inziens niet voor alle deelnemers relevant.”

De AG verwijst naar een groot aantal inschrijfformulieren die Aegon heeft getoond. In die foprmulieren wordt zowel de inleg als de spaarstorting vermeld.

De AG hierover: “Het eerste inschrijfformulier onder de betreffende productie vermeldt bijvoorbeeld dat van de inleg van fl. 75, fl. 61,63 spaarstorting betreft. De betreffende deelnemer weet dat fl. 13,37 ‘aan de strijkstok’ blijft hangen. Voor zover de deelnemer al niet wist waaraan dat bedrag zou worden besteed, maakte dat de deelnemer kennelijk niet uit. Ik kan mij voorstellen, zoals de rechtbank heeft geoordeeld, dat in dergelijke gevallen de eventuele ontstentenis van een afspraak over de hoogte van de verzekeringspremie niet zonder meer betekent dat sprake is van een leemte die aanvulling behoeft. De deelnemer vond het immers kennelijk aanvaardbaar dat 82,2% van zijn inleg zou worden belegd en dat 17,8% zou worden ingehouden. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een leemte die aanvulling behoeft, is mijns inziens relevant of de betreffende deelnemer wist hoeveel er van zijn of haar inleg belegd zou worden en hoeveel er ‘aan de strijkstok’ zou blijven hangen. Weliswaar heeft Aegon ook de deelnemers die het spaarstortingsbedrag wél kenden niet op de hoogte gesteld van de hoogte van de premie. Er bestond echter wel wilsovereenstemming over het door Aegon in te houden bedrag; de verzekeringspremie was bij dat bedrag inbegrepen. Om die reden was er ingeval van die deelnemers geen sprake van een leemte.”

Uit het arrest van het hof blijkt dat het hof weinig belang hechtte aan dit onderscheid. Dit in tegenstelling tot de AG: “ Voor zover het hof het onderscheid tussen verschillende types deelnemers heeft miskend, slagen de klachten tegen dit arrest.”

Elk geval staat apart

In feite stelt de AG hier wat elke professionele adviseur allang wist: elke verzekerde met een beleggingspolis verdient een individueel advies.. In de eerste plaats omdat bezien moet worden of de verzekering (nog) voldoet aan de doelstelling waarvoor het product indertijd was afgesloten

En indien dat niet het geval is, hangt het van de persoonlijke omstandigheden van verzekerde af welke reparatie exact nodig is.

Dit gezegd hebbende is vervolgens de juridische vraag of, zoals bij massaclaims vereist is, alle aanbieders van alle beleggingsproducten eenzelfde verwijt gemaakt kan worden. Uit de conclusie van de AG valt af te leiden dat die mogelijkheid vrijwel moet worden uitgesloten. In deze zaak heeft Koersplandewegkwijt de casussen van drie verzekerden aan de rechter voorgelegd. In één van de drie gevallen neemt de AG over het al dan niet aanwezig zijn van wilsovereenstemming een afwijkend standpunt in ten opzichte van de andere twee. We hebben het dan over één en hetzelfde product dat kennelijk in verschillende perioden op verschillende manieren is gecommuniceerd. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de manier waarop adviseurs het product aan hun relaties hebben uitgelegd. Zoals bekend zijn er in de loop der tijden door tientallen aanbieders honderden verschillende producten in de markt gezet die nu de verzamelnaam beleggingsverzekering hebben gekregen, maar die vlag dekt een grote variëteit aan ladingen. Uit de conclusie blijkt zelfs dat één lading weer op verschillende manieren bij de individuele klant is afgeleverd. Terecht oordeelt de AG dan ook dat al die gevallen op zichzelf staan en dus een aparte behandeling verdienen.

Jan Aikens

GEEN REACTIES