Provisieverbod voor beleggingsondernemingen

In navolging van het provisieverbod voor financiële dienstverleners worden vanaf 2014 ook provisies voor beleggingsondernemingen taboe verklaard.

Minister Dijsselbloem (Financiën) schrijft aan de Tweede Kamer dat dit verbod deel uitmaakt van het Wijzigingsbesluit financiële markten dat binnenkort ter consultatie wordt aangeboden.

Dijsselbloem heeft zich tijdens de onderhandelingen over het voorstel tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR) ingezet voor een provisieverbod voor beleggingsondernemingen op Europees niveau. Voor een dergelijk provisieverbod is op dit moment echter onvoldoende steun in de Europese Raad en het Europees Parlement.

Daarom heeft hij besloten nationaal stappen te zetten om provisies voor beleggingsondernemingen te verbieden.

“Momenteel kunnen provisies van o.a. aanbieders van financiële instrumenten (zoals beleggingsfondsen en gestructureerde producten) er voor zorgen dat de beleggingsonderneming zich in haar dienstverlening laat leiden door andere belangen dan het klantbelang. Alleen het transparant maken van provisies zorgt er niet voor dat deze ongewenste prikkels verdwijnen. Daarom heb ik besloten om zowel het ontvangen als verstrekken van alle provisies van en aan derden te verbieden. Ik
ga dit doen bij de beleggingsdiensten (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening.”

Execution only

Hoewel bij execution only dienstverlening minder sprake is van eventuele sturing door provisies omdat de klant zelf(standig) kiest voor aan- en verkoop van financiële instrumenten, kan de selectie van fondsen die wordt aangeboden aan deze klanten wel (mede) bepaald zijn op basis van provisies. “Ook bij execution only dienstverlening kunnen provisies dus zorgen voor een prikkel om producten te selecteren op basis van de hoogste vergoeding. Daarnaast kan het uitzonderen van één van de genoemde vormen van dienstverlening, zoals execution only, leiden tot een ongewenst waterbedeffect waarbij voor beleggingsondernemingen een prikkel kan ontstaan om klanten richting het bedieningsconcept te sturen waarvoor nog provisies mogen worden ontvangen. Dit terwijl deze klanten wellicht juist behoefte hebben aan een ander bedieningsconcept zoals advies.”

GEEN REACTIES