Klijnsma verduidelijkt AOW twee-woningen-regel

De twee-woningen-regel zal niet gaan gelden voor gehuwden, huidig partnerbegrip kan voor AOW vervallen en vakantiewoningen worden uitgezonderd.

In een brief aan de Tweede Kamer in oktober heeft staatssecretaris Klijnsma een aanpassing voorgesteld voor het samenwonen-begrip voor de AOW. Kort gezegd komt die erop neer dat AOW-ers niet geacht worden samen te wonen indien ieder van de betrokkenen (al dan niet AOW-gerechtigd) een zelfstandige op zijn naam staande woning in eigendom heeft of huurt.

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer verduidelijkt zij de criteria.

Zo vroeg de VVD hoe omgegaan wordt met echtparen/ samenwonenden die twee huizen. De staatssecretaris:

“De twee-woningen-regel zal niet gaan gelden voor gehuwden en geregistreerd partners. Voor hen geldt dat zij geacht worden de intentie te hebben een (echtelijke) samenleving aan te gaan. Gehuwden en geregistreerd partners hebben derhalve recht op een AOW-pensioen van 50% WML per persoon. Alleen als zij gescheiden zijn van tafel en bed of als zij duurzaam gescheiden leven worden zij aangemerkt als alleenstaanden en ontvangen zij een uitkering van 70% WML”

Meer personen op hetzelfde adres

In het Regeerakkoord is opgenomen dat in 2015 de uitkering van iedere AOW’er die samenwoont met één of meer volwassenen, ook als het gaat om bloedverwanten in de eerste graad, wordt verlaagd naar 50% WML. Als dit voornemen wet wordt, betekent het dat samenwonende bloedverwanten in de eerste graad en personen in een meerpersoonshuishouden, net als gehuwden/geregistreerd partner en ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren, een AOW-pensioen van 50% WML krijgen.

“De twee-woningen-regel zal alleen gaan gelden als iemand een eigen zelfstandige (huur)woning heeft, waarin, afgezien van zijn minderjarige kinderen, niemand anders feitelijk woont of staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (gba) en hij volledig en aantoonbaar de kosten en lasten van die woning zelf draagt. Als er nog iemand anders op hetzelfde adres staat ingeschreven of in die woning feitelijk woont, is de twee-woningen-regel niet op hem van toepassing. Hij ontvangt dan na invoering van de eerdergenoemde maatregel uit het Regeerakkoord een AOW-pensioen van 50% WML.

.
In de huidige situatie is daarvan alleen sprake als de belanghebbende met die persoon een gezamenlijke huishouding voert..”

Huidige partnerbegrip kan voor de AOW vervallen

“Als dit voorstel uit het Regeerakkoord door het parlement wordt aangenomen, wordt het huidige partnerbegrip minder belangrijk bij de vaststelling van de hoogte van de AOW-uitkering. De nieuwe normering zorgt er immers voor dat als twee of meer mensen in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben in alle gevallen een uitkeringsnormering zal gaan gelden van 50% per persoon. Het maakt daarbij niet uit of deze mensen al dan niet gehuwd zijn of voor elkaar zorgen. Voor de uitkeringsnormering zou het huidige partnerbegrip in de AOW dan mogelijk kunnen komen te vervallen.”

Vakantiewoningen uitgesloten

“Vakantiewoningen zullen expliciet in de algemene maatregel van bestuur worden uitgezonderd voor de toepassing van de twee-woningen-regel.

De twee-woningen-regel zal daarnaast bij twee ongehuwden alleen van toepassing zijn als ieder van beide betrokkenen een op zijn naam staande woning in eigendom heeft of een op zijn naam staande woning huurt, die woning ieder vrij ter beschikking staat en daarin, afgezien van de minderjarige kinderen niemand anders woont, ieder volledig en aantoonbaar de kosten en lasten van die woning zelf draagt en staat ingeschreven in de gba op het adres van de op zijn naam staande woning.”

Anticiperen op de nieuwe regel

De staatssecretaris zal de SVB vragen om te gaan anticiperen op de aangekondigde wetgeving. “Anticiperen betekent dat wordt afgeweken van geldende wetgeving ten faveure van in voorbereiding zijnde nieuwe wetgeving. De SVB, als uitvoerder van AOW, voert dan de nieuwe regels uit voordat deze kracht van wet hebben gekregen.”

Het is de bedoeling dat wet en amvb op 1 mei 2014 formeel in werking treden

GEEN REACTIES