Code rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen

De informatiestroom gaat van verzekeraar naar werkgever die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de werknemers.

In het verlengde van de in september verschenen Code Pensioenfondsen (principes ten aanzien van de governance voor pensioenfondsen) hebben de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars de Code Rechtsreeks verzekerde regelingen opgesteld.

In deze Code zijn de principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en de pensioenverzekeraars deelnemers op de hoogte houden van ontwikkelingen ten aanzien van het door hen opgebouwde pensioen en de wijze waarop zij hierover verantwoording afleggen. De Stichting van de Arbeid heeft al ingestemd met deze code, het Verbond van Verzekeraars zal dit formeel in de Algemene Ledenvergadering van 18 december doen.

De verzekeraar legt jaarlijks op inzichtelijke wijze verantwoording af aan de werkgever (de verzekeringnemer) over de behaalde resultaten, voor zover dat relevant is in relatie tot de uitvoeringsovereenkomst. Dit zal in ieder geval aan de orde zijn als er sprake is van een beleggingsdepot of een winstdelingsregeling.

De werkgever stelt de pensioengerechtigden op de hoogte van deze resultaten.

Als er sprake is van een pensioentoezegging met een voorwaardelijke toeslagverlening, verantwoordt de werkgever aan de pensioengerechtigden, of en zo ja in welke mate aan de voorwaarden voor toeslagverlening is voldaan. De verzekeraar moet de daarvoor benodigde gegevens aan de werkgever leveren.

De verzekeraar informeert de werkgever over veranderingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor de pensioen- of uitvoeringsovereenkomst.

De werkgever stelt vervolgens de pensioengerechtigden op de hoogte.

Advies/zeggenschap

De werkgever stelt de ondernemingsraad, in aanvulling op artikel 27 WOR, en de vereniging van pensioengerechtigden of bij het ontbreken hiervan de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in staat te adviseren over de (verlenging van de) uitvoeringsovereenkomst.

De werkgever wint advies in bij de ondernemingsraad en de vereniging van pensioengerechtigden of bij het ontbreken hiervan de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden over het niveau van de serviceverlening dat de werkgever voornemens is overeen te komen met de verzekeraar. Het advies moet gemotiveerd zijn. Als de werkgever het advies niet (geheel) opvolgt, moet hij zijn besluit motiveren.

De verzekeraar heeft een laagdrempelige, oplossingsgerichte interne klachtenregeling die toegankelijk is voor werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, evenals voor de ondernemingsraad en vereniging van pensioengerechtigden.

GEEN REACTIES