Kifid: onduidelijke verzekeringsvoorwaarde pakt uit in voordeel consument

Kifid: onduidelijke verzekeringsvoorwaarde pakt uit in voordeel consument
© Pixabay

Zijn drie meldingen aan de rechtsbijstandsverzekeraar te beschouwen als één gebeurtenis of niet? Omdat de voorwaarden van Generali op dit punt onduidelijk zijn, volgt het Kifid de voor de consument meest gunstige uitleg. Naast de vergoeding die al is betaald, kan de consument voor de geschillen met de buren nog tot een maximumbedrag van 25.000 euro voor juridische bijstand declareren bij de rechtsbijstanduitvoerder.

Het door een consument plaatsen van een schutting en bouwen van een aanbouw leidt tot bezwaren van de buren. Na de bouw van de aanbouw nemen de buren juridische stappen tegen de consument. Op zijn beurt treft de consument juridische maatregelen tegen de buren. De consument doet verschillende meldingen bij zijn rechtsbijstandverzekeraar Generali.

Volgens de consument is er op grond van de verzekeringsvoorwaarden sprake van vijf geschillen, die elk een afzonderlijke oorzaak hebben en die dus recht geven op vijf keer het kostenmaximum. De uitvoerder van de rechtsbijstand, DAS, beschouwt de meldingen echter als één kwestie en kent daarom eenmaal een kostenmaximum van 12.500 euro voor externe rechtsbijstand toe.

‘Aanbouw was startpunt’
De consument beklaagt zich hierover bij het Kifid, met succes. De Geschillencommissie concludeert dat het begrip ‘gebeurtenis’ in de voorwaarden niet eenduidig is uit te leggen. Daarom volgt de Geschillencommissie de voor de consument meest gunstige uitleg.

De rechtsbijstanduitvoerder ziet dat anders. Die is van mening dat, kijkend naar de aanleiding, de aanbouw het startpunt was van alle ondernomen juridische stappen. Daarom heeft de rechtsbijstanduitvoerder voor alle geschillen tussen de consument en de buren éénmaal een bedrag van 12.500 euro aan kosten van externe rechtsbijstand vergoed, het kostenmaximum.

‘Gebeurtenis’ niet eenduidig uitgelegd
De Geschillencommissie ziet zich in deze klacht gesteld voor de vraag hoe de begrippen ‘geschil’ en ‘gebeurtenis’ volgens de verzekeringsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. Per geschil kent de verzekering een kostenmaximum. Maar een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit één gebeurtenis worden volgens de verzekeringsvoorwaarden beschouwd als één geschil. Partijen leggen het begrip ‘gebeurtenis’ verschillend uit.

De voorwaarden zeggen hierover: Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het geschil. Het gaat hier om verzekeringsvoorwaarden waarover tussen partijen niet is onderhandeld. De voorwaarden worden daarom in beginsel objectief uitgelegd.

De Geschillencommissie constateert dat de juiste uitleg van het begrip ‘gebeurtenis’ ook afhangt van de definitie van het begrip ‘geschil’. In de voorwaarden is geen definitie van ‘geschil’ te vinden. Evenmin is duidelijk wat met ‘oorzaak’ in de verzekeringsvoorwaarden wordt bedoeld.

Omdat het artikel in de voorwaarden op meerdere manieren kan worden uitgelegd, volgt de Geschillencommissie de uitleg die voor de consument het meest gunstig is. De ‘gebeurtenis’ moet dan worden gelezen als het voorval of de feitelijke ontwikkeling die in verband staat met de relevante juridische vordering. Per vordering moet worden beoordeeld welke gebeurtenis daaraan ten grondslag ligt. De Geschillencommissie overweegt daarom dat niet alle geschillen voortvloeien uit de bouw van de aanbouw maar dat de geschillen zijn veroorzaakt door afzonderlijke gebeurtenissen. Met als gevolg dat de Geschillencommissie concludeert dat volgens de verzekeringsvoorwaarden sprake is van vijf geschillen. Consument heeft daarom in beginsel vijf afzonderlijke aanspraken op het kostenmaximum.

Drie kwesties
Consument heeft in de klachtprocedure bij het Kifid in totaal drie keer vergoedingen tot aan het kostenmaximum gevraagd voor drie geschillen, te weten: één geschil met de linkerburen, één geschil met de rechterburen en als derde zijn eigen vordering op de buren. Met deze drie kwesties als uitgangspunt komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de consument nog twee keer een beroep kan doen op het kostenmaximum van 12.500 euro. De consument kan voor de lopende dossiers tegen de buren tot een maximum van 25.000 euro aan externe juridische kosten declareren bij de rechtsbijstanduitvoerder.

Deze uitspraak GC 2018-462 is bindend.

Bron: Kifid

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES