Instemmingsrecht OR pensioenregeling ter consultatie

Het wetsvoorstel dat onder meer de ondernemingsraad instemmingsrecht geeft ongeacht de pensioenuitvoerder is ter consultatie aangeboden.

In januari 2014 meldde het kabinet af te willen van het beginsel dat de medezeggenschap va ondernemingsraden gedifferentieerd werd naar pensioenuitvoerder. Om dat te realiseren moet artikel 27 WOR, dat nu alleen geldt bij uitvoering door een verzekeraar of ppi gewijzigd worden.

Deze wijziging wordt in het ter consultatie aangeboden wetsontwerp doorgevoerd. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat de OR instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling.

De wijzigingen zijn gebaseerd op een advies van de SER.

Pensioenovereenkomst

Op advies van de SER wordt de term ‘regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ in genoemd wetsartikel gewijzigd in ‘regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst’, zodat de OR instemmingsrecht krijgt over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling ongeacht de pensioenuitvoerder.

De SER pleit voor hantering van de term ‘pensioenovereenkomst’ omdat deze het arbeidsvoorwaardelijke aspect centraal stelt. Deze aanbeveling van de SER is overgenomen. De voorgestelde wijziging zal tot gevolg hebben dat de OR instemmingsrecht verkrijgt over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot de pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar, een ppi of een buitenlandse uitvoerder. Hierbij geldt uiteraard wel de uitzondering van artikel 27, derde lid, van de WOR dat de OR geen instemmingsrecht toekomt als het onderwerp reeds inhoudelijk is geregeld in een cao of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

Informatieplicht uitvoeringsovereenkomst

Het instemmingsrecht van de OR ziet op de arbeidsvoorwaarde pensioen en niet op de uitvoering daarvan.

Als de OR uitvoeringsaspecten deel laat uitmaken van de pensioenovereenkomst, dan is een voorgenomen besluit ten aanzien van een vaststelling, wijziging of intrekking van die uitvoeringsaspecten instemmingsplichtig.

Indien het vragen van instemming door de OR in een bepaald geval minder duidelijk is, dan dient de OR in een gerechtelijke procedure te stellen en te bewijzen dat het betreffende uitvoeringsaspect wel degelijk de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt.

Een aspect uit de uitvoeringsovereenkomst dat bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarde pensioen duidelijk raakt is het schrappen van een bijstortverplichting van de werkgever of het afbouwen van een indexatiedepot bij de verzekeraar In zo’n geval valt dit onder het instemmingsrecht van de OR.

Om ervoor te zorgen dat de OR tijdig kennis kan nemen van voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst, zodat de OR kan stellen en bewijzen dat het betreffende uitvoeringsaspect wel degelijk de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt, verplicht het wetsvoorstel de ondernemer de OR zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst.

Wijzigingsbevoegdheid gedelegeerd naar pensioenfonds

In het geval de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenovereenkomst is overgedragen van de ondernemer naar het pensioenfonds wordt de wijziging aan de ondernemer toegerekend.

Als de instemming van de ondernemingsraad ontbreekt voor een dergelijk besluit tot wijziging van de pensioenovereenkomst dan zal de werkgever de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder moeten aanpassen. Ook kan de werkgever bij de overdracht van de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenovereenkomst aan de pensioenuitvoerder regelen dat rekening gehouden moet worden met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

Beloningen bestuurders

Verder voorziet hetzelfde wetsvoorstel in een uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen.

Consultatie

De einddatum voor reacties is gesteld op 17 maart 2015. Zie hiervoor de website Internetconsultatie.

GEEN REACTIES