Inspectie SZW beboet ook leidinggevenden

De leidinggevenden worden persoonlijk beboet als zij verantwoordelijk zijn of een belangrijke rol gespeeld hebben bij het begaan van een overtreding.

De leidinggevenden worden persoonlijk beboet als zij verantwoordelijk zijn of een belangrijke rol gespeeld hebben bij het begaan van een overtreding.

In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt € 68.000. In totaal is ruim € 433.000 aan boetes opgelegd.

Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. Bij overtredingen krijgt het bedrijf (de rechtsvorm) de boete. De Inspectie SZW kan echter ook diegene die in het bedrijf feitelijk leiding geeft , een boete geven. Het gaat dan om het verwijt dat de feitelijk leidinggevende persoonlijk kan worden gemaakt. Er moet dus sprake zijn van persoonlijk verwijtbaar handelen van degene die als feitelijk leidinggevende wordt aangemerkt ten aanzien van de overtreding van de wet door de rechtspersoon. 

Verder zal uit onderzoek moeten blijken dat de feitelijk leidinggevende kennis had van de overtreding , hierover zeggenschap heeft gehad en maatregelen ter voorkoming van deze overtreding achterwege heeft gelaten of de overtreding heeft laten voortduren.

In zo’n geval is de Inspectie van mening dat niet alleen het bedrijf schuldig is aan het overtreden van de wet, maar ook de feitelijk leidinggevende in het bedrijf. Hij had immers de mogelijkheid om tegen het overtreden van de wet iets te ondernemen.

Sinds 2013 heeft de Inspectie 25 maal een boete gegeven aan feitelijk leidinggevenden. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden. De hoogte van de boete voor de leidinggevende is in principe 50% van de boete die het bedrijf krijgt.

GEEN REACTIES