AFM: volmachtmarkt, neem nominale beloningsmodel over

Veel partijen hebben het nominale beloningsmodel voor de volmachtmarkt omarmd, waarbij een nominaal tarief wordt ingevoerd voor verzekeringen voor consumenten en ZZP-ers.

“Dit model, uitgewerkt door een initiatiefgroep van verzekeraars en gevolmachtigd agenten, geeft bij succesvolle implementatie een goede invulling aan de norm voor een passende volmachtbeloning en waarborgt een passende beloning”, schrijft de AFM.

De AFM roept alle partijen op in de volmachtmarkt om het nominale beloningsmodel over te nemen en monitort de beweging naar een passend beloningsmodel. Ze rekent erop dat binnen afzienbare termijn de gehele markt volgens dit model zal werken en zal de voortgang van de implementatie van het model nauwlettend volgen.

Sinds 1 januari 2012 is de norm voor passende volmachtbeloning van kracht. Die moet voorkomen dat gevolmachtigd agenten zich laten sturen door de beloning van verzekeraars bij de verkoop van verzekeringspolissen aan consumenten, zzp’ers en zakelijke klanten. Ook moet de norm een waterbedeffect tegengaan als gevolg van het bonus- en provisieverbod.

De AFM is voorstander van een nominale beloning omdat deze, in tegenstelling tot een waarde gerelateerde beloning, een duidelijke relatie legt tussen de beloning en de werkzaamheden. Een dergelijke relatie verkleint het risico op een niet-passende beloning.

Een aantal volmachtgevers en volmachtnemers overwegen het gebruik van andere manieren om te belonen op de volmachtmarkt. De AFM volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft daarbij vooral oog voor onwenselijke ontwikkelingen die niet in het belang van de klant zijn. Een voorbeeld hiervan is het verschuiven van portefeuilles op basis van een hogere beloning of een ander type beloningsmodel, zonder hier het klantperspectief in mee te nemen.

Een ander voorbeeld is het doorvoeren van een premieverhoging door de volmachtgever die in het geval van een waarde gerelateerde beloning tot een hogere beloning voor de gevolmachtigd agent leidt. 

.
Dit is vanuit klantperspectief moeilijk uitlegbaar. Een hogere premie betekent niet automatisch dat de gevolmachtigd agent ook meer werkzaamheden verricht. Dit probleem speelt niet binnen het een nominale model, waar een vaste vergoeding voor de werkzaamheden wordt verstrekt.

“Belangrijk binnen de norm voor passende volmachtbeloning vindt de AFM dat per individuele polis de verstrekte beloning in relatie moet staan tot de werkzaamheden die worden verricht.

In geval van een waarde gerelateerd model, betekent dit dat er sprake moet zijn van strikte waarborgen. Minimaal dient er gebruik te worden gemaakt van een nominaal plafond (de zogenaamde ‘CAP’) op polis niveau. Dit nominaal plafond dient zodanig strak te zijn ingesteld dat de passendheid van de beloning per individuele polis is gewaarborgd. Een nominaal plafond op portefeuille niveau, waarbij wordt gekeken naar de gemiddelde beloning per polis, of een te ruim nominaal plafond op polis niveau, garandeert deze waarborg niet.

Indien de beloning boven het plafond uitkomt, moet er een afdoende verklaring zijn dat deze hogere beloning in relatie staat tot extra verrichte werkzaamheden. Deze verklaring dient per individuele polis beschikbaar te zijn.”

GEEN REACTIES