Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2016 breidt provisieverbod uit

Provisieverbod gaat ook gelden voor premiepensioeninstellingen en verzekeraars mogen geen beloningen of vergoedingen ontvangen van een beheerder van beleggingsinstellingen.

Op de website van de overheid is het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2016 ter consultatie aangeboden. De einddatum waarop reacties kunnen worden ingediend is 29 april.

Met dit besluit doet crowdfunding zijn intrede in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Dit is nodig omdat onder meer – afhankelijk van de precieze dienstverlening van het platform – het provisieverbod voor beleggingsondernemingen van toepassing kan zijn. Dit brengt met zich mee dat het platform geen vergoeding mag ontvangen van de geldvrager. De vergoeding die het platform (bij een succesvol project) van de geldvrager ontvangt, is voor een crowdfunding-platform echter de belangrijkste bron van inkomsten. Daarom wordt voor deze platforms een uitzondering op het provisieverbod gemaakt.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • De uitzondering geldt alleen voor zover het betreft de beleggingsdienst ‘het in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten’.
  • De dienstverlening kan alleen zien op aandelen en obligaties of daarmee vergelijkbare waardebewijzen of schuldinstrumenten, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe daaronder niet inbegrepen, die niet worden verhandeld op een gereguleerd handelsplatform zoals een gereglementeerde markt.
  • De betrokken effecten mogen alleen worden aangeboden door de onderneming zelf. Door deze eis wordt bewerkstelligd dat secundaire handel in eenmaal uitgegeven effecten niet onder de uitzondering kan vallen.
  • Het platform moet de algemene provisieregels voor beleggingsondernemingen in acht nemen. Dit betekent dat beleggingsondernemingen provisies door of aan een derde voor deze diensten duidelijk kenbaar moeten maken richting de klant. Daarnaast moeten deze provisies de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten goede komen en mogen deze provisies geen afbreuk mogen doen aan de verplichting van de beleggingsonderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klant.

Provisieverbod premiepensioenvorderingen

In het provisieverbodartikel (86c Bgfo) wordt toegevoegd dat een financiële dienstverlener geen provisies verschaft of ontvangt voor het bemiddelen of adviseren van een premiepensioenvordering. Dit verbod gold al voor de advisering en bemiddeling inzake onder meer levensverzekeringen (zoals pensioenverzekeringen). “Zowel premiepensioenvorderingen als pensioenverzekeringen zijn geschikt om een pensioen op te bouwen in de tweede pijler. Het belang om ongewenste sturing vanuit de aanbieder richting adviseur of bemiddelaar te voorkomen is bij beide producten gelijk. Om deze ongewenste sturing te voorkomen en om een gelijk speelveld te creëren is het provisieverbod nu ook van toepassing verklaard op het bemiddelen en adviseren in premiepensioenvorderingen”, aldus de toelichting.

Verbod vergoedingen beheerders beleggingsinstellingen of icbe’s bij beleggingsverzekeringen

“Voor levensverzekeringen waarvan de uitkering wordt uitgedrukt in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe (beleggingsverzekeringen) ontvangen verzekeraars op dit moment nog beloningen of vergoedingen van beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s. Omdat bij deze producten geen sprake is van adviseren of bemiddelen of het verlenen van beleggingsdiensten (of nevendiensten) maar verzekeraars voor deze producten optreden als aanbieder van een financieel product, vallen deze vergoedingen niet onder de bestaande provisieregels. Omdat ook bij beleggingsverzekeringen sprake kan zijn van ongewenste prikkels bij het samenstellen van het product (bij de selectie van beleggingsinstellingen of icbe’s), is het wenselijk om ook voor het aanbieden van deze producten het ontvangen van elke vorm van beloning of vergoeding van beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s te verbieden.”

GEEN REACTIES