Herziening IORP-richtlijn betekent 3 miljard extra pensioenpremie

Als zekerheidseis voor pensioenfondsen 99,5% moet worden, betekent dat een structurele premieverhoging van 3 miljard euro.

Dat berekent het kabinet in een brief aan de Eerste Kamer betreffende het Witboek Pensioenen.

Wanneer elementen uit de Europese Solvency II Richtlijn voor verzekeraars, zoals de zekerheidseis van 99,5%, worden overgenomen voor pensioenfondsen, dit kan leiden tot een toename in de buffervereisten (het vereist eigen vermogen) voor Nederlandse pensioenfondsen met circa 11% van de verplichtingen. Het gaat hierbij om de stijging ten opzichte van het vereist eigen vermogen (van circa 25 % van de verplichtingen) dat volgens het Financieel Toetsingskader (ftk) in een evenwichtsituatie voor een gemiddeld fonds moeten worden aangehouden.

Bij deze berekening is alleen uitgegaan van de toename van de zekerheidseis van de huidige Nederlandse 97,5% naar 99,5%. Andere elementen uit de Solvency II Richtlijn zijn niet meegenomen. Deze zullen ook van invloed zijn op de door pensioenfondsen aan te houden buffers.

Zo is de toename van de buffervereisten met circa 11% van de verplichtingen berekend op basis van de nominale verplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen. Als over de voorwaardelijke indexatie ook een buffer moet worden aangehouden, zal de toename nog hoger uitvallen.

Er zijn twee manieren waarop deze toename kan worden betaald.

Ten eerste moeten de buffers op het vereiste hogere niveau worden gebracht. De effecten daarvan op de jaarlijkse premies hangen af van de nog te bepalen lengte voor een overgangsperiode. Daarnaast zal de kostendekkende premie voor de nieuw op te bouwen rechten circa 11% hoger moeten worden. Er moet immers structureel circa € 3 miljard extra aan premie binnenkomen om de buffers in stand te houden.

De tweede mogelijkheid is om de indexatie zo lang uit te stellen totdat aan de nieuwe buffervereisten is voldaan. Gelet op de bedragen waarbij het hierom gaat, zal de indexatie vele jaren moeten worden gepasseerd. Dit laat de aangegeven structurele premieverhoging onverlet.

De Europese toezichthouder op het terrein van verzekeringen en pensioenen (EIOPA) is momenteel bezig met het opzetten van een Quantitative Impact Study (QIS) naar aanleiding van het advies dat zij in februari jl. aan de Europese Commissie heeft gestuurd. Hierin zullen ze onder andere met rekenmodellen komen. De uitkomsten van deze QIS zullen naar verwachting een beter inzicht geven in de kwantitatieve effecten die een herziening van de IORP-Richtlijn voor Nederlandse pensioenfondsen kan hebben.

GEEN REACTIES