Functioneel pensioenontslag op verjaardag

De AOW gaat met ingang van 2012 in op de dag waarop de pensioenleeftijd bereikt wordt. CAO’s die deze regel niet volgen worden niet algemeen verbindend verklaard.

Het wetsvoorstel ‘AOW op verjaardag’ is bij de Tweede Kamer ingediend, samen met het advies van de Raad van State. In het advies wordt erop gewezen dat een gat kan ontstaan tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen. “De mogelijke gevolgen van dit voorstel voor de ontslagdatum, zoals deze in veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) is vastgelegd, is voorgelegd aan sociale partners. Voorts is vermeld dat het aan cao-partijen is de regeling met betrekking tot functioneel leeftijdsontslag aan te passen aan de gewijzigde ingangsdatum voor het AOW-ouderdomspensioen. Uit de toelichting wordt niet duidelijk of deze aanpassingsprocessen in gang zijn gezet en of de benodigde aanpassingen tijdig gereed zullen zijn.”

In een nader rapport merkt de regering daarover op: “Hoewel sociale partners zo vroeg mogelijk geïnformeerd zijn over dit wetsvoorstel, kan er een situatie ontstaan waarin cao’s die nog uitgaan van ontslag en daarmee pensionering op de eerste dag van de maand van 65 worden, op 1 januari 2012 (nog) niet zijn aangepast. Deze situatie zal echter van tijdelijke aard zijn. Dit komt onder andere omdat cao-bepalingen door de Minister van SZW alleen algemeen verbindend kunnen worden verklaard (avv) als zij in overeenstemming zijn met het recht. Cao-bepalingen die strijdig zijn met wet- en regelgeving komen niet voor avv in aanmerking. Cao-bepalingen die uitgaan van ontslag op de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, zijn niet langer in overeenstemming met het recht en zullen moeten worden aangepast om nog voor avv in aanmerking te kunnen komen.”

GEEN REACTIES