Flexibele ingangsdatum AOW niet wenselijk

© Pixabay

De Afdeling advisering van de Raad van State is van mening dat initiatiefwetsvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW op gespannen voet staat met deze kernelementen van de AOW.

Het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klein maakt het mogelijk om het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk maximaal vijf jaar eerder of later te laten ingaan. Als een belanghebbende daarvoor kiest, dan wordt de hoogte van de pensioenuitkering voor de totale duur verhoogd respectievelijk verlaagd. Als het AOW-ouderdomspensioen eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd ingaat, dan betaalt de uitkeringsgerechtigde tot het bereiken van de AOW-spilleeftijd AOW-premie over de AOW-uitkering. Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat hij hiervoor wordt gecompenseerd. Van deze regeling mag de uitkeringsgerechtigde alleen gebruikmaken als hij over een structureel inkomen beschikt dat – tezamen met de AOW-uitkering – hoger is dan de bijstandsnorm.

De Afdeling advisering vraagt aandacht voor het effect van de voorgestelde wijzigingen op het karakter en de kernelementen van de AOW en is van oordeel dat het initiatiefwetsvoorstel op gespannen voet staat met deze kernelementen van de AOW. Het gaat in het bijzonder om de voorgestelde premiecompensatie en de implicaties van het omslagstelsel.
Verder is de Afdeling advisering van mening dat de aanwezigheid van structureel inkomen bij ingang van het vervroegde AOW-ouderdomspensioen geen garantie biedt dat later geen beroep op bijstand hoeft te worden gedaan. Onvoorziene omstandigheden kunnen tot een noodzakelijk beroep op bijstand leiden. Dit strookt niet met het genoemde kernelement van de AOW.
Ook de complexiteit waartoe het geheel van de voorstellen zal leiden, staat op gespannen voet met de kernelementen van de AOW.
Verder vraagt de Afdeling advisering aandacht voor het gegeven, dat de berekeningen van de hoogte van het AOW-ouderdomspensioen dat eerder in gaat, uitgaan van een gemiddelde levensverwachting voor de gehele bevolking.

De Afdeling adviseert de initiatiefnemer op grond van het advies zijn initiatiefwetsvoorstel te heroverwegen.

(Bron: Raad van State)

GEEN REACTIES