Discussie in Senaat zet woningmarkt weer langer op slot

De toezegging om nog eens te praten over het beperken van de aflossingplicht tot 50% zet huizenkopers opnieuw in de wachtkamer.

Het is op zichzelf sympathiek dat senator Peter Essers (CDA) tijdens de behandeling van de Wet fiscale behandeling eigen woning de starre aflossingsverplichting kritiseerde. Ook is het goed dat hij minister Blok zo ver wist te krijgen dat die deze verplichting publiekelijk gaat heroverwegen.

Maar hier wreekt zich de hals-over-kop wetgevingsstrategie van het kabinet.

De regering heeft met alle geweld deze wet er door willen drukken om die per 1 januari 2013 in werking te laten treden. Dat is met enkele beloftes aan de Eerste Kamer gelukt.

Concreet betekent dit, dat de 100% annuïtaire aflossingsregeling voor nieuwe gevallen per die datum daadwerkelijk van start gaat.

Essers plaatste twee kanttekeningen:

Aflossingsperiode

Hij vindt de aflossingsperiode van 30 jaar uit de tijd. “Mensen werken steeds langer. De periode van 30 jaar is afgestemd op het klassieke patroon zoals we dat pakweg 10 jaar geleden hadden. We laten mensen steeds langer werken, dus dan ligt het voor de hand dat ze wat langer doen over de aflossing van hun schuld. Die 30 jaar is wat mij betreft niet heilig.”

Minister Blok is het in principe hier wel mee eens, maar wijst op de budgettaire consequenties, omdat je dan meer hypotheekrente kan aftrekken. De rente bouwt geleidelijker af, wat voor de schatkist uiteraard tot een grotere uitgave leidt. En daarvoor ontbreekt de financiering.

Aflossingsverplichting

Verder wees Essers op de gevolgen voor de economie wanneer starters op de hypothekenmarkt honderd procent moeten gaan aflossen. De investeringen in de woningmarkt blijven al ernstig achter en het kabinet heeft toegezegd om op korte termijn met werkgevers en werknemers intensief te zullen overleggen over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie.

In deze omstandigheden past het beter om voor nieuwe gevallen toe te staan dat na 50% aflossen van de lening de tweede 50% alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer.

Motie

Beide wensen legde Essers neer in een motie en vroeg daarin ook de mogelijkheden te onderzoeken om energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren.

Blok heeft toegezegd deze motie te willen uitvoeren, mede omdat die “geen onzekerheid laat bestaan over de invoering van de annuïtaire aflossing per 1 januari a.s. en dat mij wordt verzocht om met een open mind een aantal opties te bekijken, daarbij natuurlijk ook de budgettaire aspecten te betrekken en de Kamer daarover te berichten.”

Volgens het tijdpad zoals dat nu is afgesproken komt de regering hier eind januari op terug. Het laat zich raden dat de woningverkoop tot zo lang opnieuw op een laag pitje blijft staan.

Hieronder de wet zoals die door de Tweede Kamer is aangenomen. Gezien het aantal nota’s van wijziging wijkt de tekst af van het eerder gepubliceerde wetsvoorstel.

GEEN REACTIES