(Findinet) De Krom onderschrijft het belang van AOV voor zzp-ers

De staatssecretaris overweegt niet een opgelegde verzekeringsplicht, maar gaat de voorlichting intensiveren.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op het Zwartboek schijnzelfstandigen in de bouw.

Volgens de aannemersfederatie Nederland (AFNL) kan 70% van de zzp-ers in de bouw aangemerkt worden als schijnzelfstandige. Ook de staatssecretaris maakt zich zorgen: “ Schijnzelfstandigheid leidt tot inkomstenderving van de staatskas via onterecht uitgekeerde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, en tot uitholling van het stelsel van werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht.”

Hij wijst in dit verband op de voorstellen om de handhaving op schijnzelfstandigheid te intensiveren, in het bijzonder rond het onjuist gebruik van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). “

Herstel van de balans in verantwoordelijkheid bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever draagt naar verwachting van het kabinet in belangrijke mate bij aan het voorkomen van schijnconstructies.”

AOV

De Krom: “De AFNL stelt verder dat zelfstandigen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor uitleners van personeel (uitlenersaansprakelijkheid). Als zij die verantwoordelijkheid niet nemen zou men volgens de AFNL daartoe moeten worden gedwongen krachtens een wettelijk opgelegde verzekeringsplicht.

In de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ is aangegeven dat het kabinet vooralsnog geen aanleiding ziet voor een heroverweging van de publieke verantwoordelijkheid voor zelfstandigen. Wel onderschrijf ik het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Zoals aangekondigd in de reactie op het SER-advies wordt de voorlichting hierover geïntensiveerd.

Ook is de Arbowetgeving aangepast, zodat zzp’ers die werken op een bouwplaats waar ook anderen werken, onder alle doelbepalingen (bepalingen waarbij maatregelen dienen te worden getroffen om risico’s te beperken dan wel te vermijden) van de Arbowet vallen. Dit beperkt het risico op arbeidsongeschiktheid. Het betekent ook dat indien er concrete normen zijn vastgelegd in een arbocatalogus (zoals een tilnorm), deze als referentiekader worden gebruikt in het toezicht op zzp’ers.”

GEEN REACTIES