Consultatie nieuwe PE-toetstermen

De afgelopen maanden heeft het CDFD per Wft-module

gekeken welke onderwerpen in aanmerking komen om opgenomen te worden in het PE-traject. Marktpartijen kunnen tot 23 maart 2011 reageren.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft in het kader van de inhoud van Wft-Permanente Educatie (PE) de toetstermen vastgesteld. Op basis hiervan kunnen erkende PE-instellingen en exameninstituten hun PE-programma’s inrichten respectievelijk hun examens opstellen. Deze nieuwe toetstermen gelden van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012.

Voor financiële dienstverleners gelden er vanaf de inwerkingtreding van de Wft (voorheen Wfd) naast diploma-eisen ook doorlopende deskundigheidseisen. Deze hebben tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor een adequate beroepsuitoefening en in te spelen op snelle veranderingen in de financiële sector.

De afgelopen maanden heeft de commissie PE-toetstermen van het CDFD onder voorzitterschap van J.J.H.M. Claerhoudt per Wft-module de actuele ontwikkelingen op het terrein van de financiële dienstverlening geinventariseerd. Hierbij is gekeken welke onderwerpen in aanmerking kwamen om opgenomen te worden in het PE-traject.

Het CDFD hecht eraan de PE-toetstermen Wft te consulteren. Marktpartijen kunnen tot 23 maart 2011 reageren op de PE-toetstermen. U gelieve uw reactie schriftelijk of per email te sturen aan het CDFD. Het emailadres is : info@cdfd.nl.

Na sluiting van de consultatietermijn, zal het CDFD de reacties intern evalueren en een definitief document Wft-PE toetstermen 2011-2012 opstellen.

GEEN REACTIES