(Findinet) Adfiz wil totaal nieuw deskundigheidsgebouw

Alle klantmedewerkers van intermediairs en aanbieders die adviseren moeten via geheel nieuw lesmateriaal voldoen aan de eisen van de nieuwe Wft-modules.

Dat stelt Adfiz in haar ‘Visie op het bouwwerk deskundigheid Wft.

Ook andere partijen als accountants, pensioenbureaus en fiscaal adviseurs, die zich begeven op het terrein van advisering van financiële- of verzekeringsproducten, zullen wat betreft Adfiz moeten voldoen aan de eisen van de Wft in het algemeen en van het deskundigheidsbouwwerk in het bijzonder.

Adfiz stelt voor te komen tot een forse reorganisatie van het deskundigheidsbouwwerk. Om aan te sluiten bij de praktijk van de financiële dienstverlening zullen achtereenvolgens de volgende stappen gezet moeten worden:

Kennis, vaardigheden, competenties:

1. Opstellen (standaard-) voorkomende beroepsprofielen binnen de bedrijfstak voor alle klantmedewerkers die adviseren. De beroepsprofielen geven een overzicht van vereiste kennis, vaardigheden en competenties.

2. Opstellen van voorkomende functieprofielen, voor zowel aanbieden, adviseren als bemiddelen.

3. Het vertalen van de inhoud van de profielen naar nieuwe opleidingen (geheel nieuw lesmateriaal).

4. Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden, waarin theorie en praktijkervaring aan elkaar worden gekoppeld, bijvoorbeeld door meer probleemgericht onderwijs (PGO-modellen) en gebruikmaking van praktijkstages.

5. Het ontwikkelen van nieuwe toets-/examenvormen, waarin zowel kennis als vaardigheden als competenties worden getoetst.

6. Het doen aansluiten op het Europese Quality Framework van deze beroepsprofielen, die door de praktijk geïnitieerd zijn.

Deskundigheid in verband met de bedrijfsvoering:

1. Een expliciet kader van de wetgever over de voorwaarden waaraan een beleidsbepaler in bepaalde situaties moet voldoen (omvang bedrijf, soort bedrijf etc.) acht Adfiz gewenst.

2. Beperkte ruimte voor de toezichthouder om hieraan verder invulling te geven.

Competenties:

Er is discussie of er een afzonderlijke categorie met eindtermen moet komen voor ‘professioneel en integer gedrag’ naast de gebruikelijke categorieën met eindtermen voor kennis, vaardigheden en competenties. Adfiz meent uit de Europese ontwikkelingen te begrijpen dat gesproken wordt over drie categorieën van eisen/eindtermen; namelijk: kennis, vaardigheden en competenties.

Het is gewenst dat ook in Nederland volstrekte duidelijkheid en daarmee éénduidigheid ontstaat over de definities van de verschillende categorieën van eindtermen. Adfiz is daarom voorstander van de weergave van de deskundigheidsvereisten voor professioneel en integer gedrag onder de eindtermen van de Wft-modules voor vaardigheden en competenties.

Zie ook:

Consultatiedocument CDFD modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid

Nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk ter consultatie

GEEN REACTIES