CDFD: geen bezwaar tegen examenuitslag mogelijk

De examenuitslag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bezwaar daartegen is uitgesloten.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft beleidsregels rond de examinering via de centrale examenbank vastgesteld. Het gaat onder meer om regels voor de toegankelijkheid tot examens, het verloop daarvan, de uitslag, het inzagerecht en de klachtafhandeling.

Binnen het per 1 januari 2014 geldende nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk worden alle examens (reguliere Wft-examens, PEplus-examens en toekomstige PE-examens) afgenomen via een centrale examenbank. Exameninstituten kunnen niet langer zelf examens ontwikkelen; zij zijn verplicht examens te betrekken van de centrale examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD); de technische uitvoering is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorschriften die samenhangen met het inhoudelijke beheer van de centrale examenbank zijn door het CDFD vastgelegd in beleidsregels. Erkende exameninstituten zijn verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de examens. Zij kunnen zelf nadere bepalingen opstellen. Die moeten zijn vastgelegd in een examenreglement.

Klachten

Kandidaten kunnen na afloop van hun examen, als zij menen dat het examen niet ordentelijk verliep, dit melden aan de surveillant.

Klachten die betrekking hebben op de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel tijdens, daarvoor als daarna) dient de kandidaat in bij het desbetreffende exameninstituut.

Klachten die betrekking hebben op de inhoud van de examenbank (de vragen) dient de kandidaat in bij het CDFD.

Tegen de examenuitslag is geen bezwaar mogelijk. CDFD: “De examenuitslag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De examenuitslag houdt een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling in die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

Volgens art. 8.4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen.”

GEEN REACTIES