Verzekeraars moeten beheersing van volmachten onderzoeken

DNB verwacht een intern onderzoek naar opzet, bestaan en werking van de processen van de volmachtverlening en volmachtbeheer.

“Volmacht is een verregaande vorm van uitbesteding”, merkt DNB op. “Verzekeraars die de uitbesteding aan gevolmachtigd agenten niet goed beheersen, lopen grote financiële risico’s. Bijvoorbeeld als een agent te grote risico’s accepteert, te ruimhartig schadeclaims van verzekerden honoreert of inadequate informatie verstrekt aan de verzekeraar waardoor deze onvoldoende inzicht heeft in de risico’s of schadelast.

Ook kunnen er reputatierisico’s voor de verzekeraar ontstaan, bijvoorbeeld als de gevolmachtigd agent de klanten niet integer voorlicht, een product in de markt zet dat niet in het belang van de klant is, of zijn operationele processen niet op orde heeft waardoor klanten ongemakken ervaren of benadeeld worden.”

Gezien deze grote risico’s, heeft DNB in 2013 een inventariserend onderzoek (een nulmeting) gedaan naar de beheersing van de volmacht. Hieruit kwam naar voren dat de beheersing beter kan en beter moet.

Daarom heeft DNB verzekeraars gevraagd de interne auditdiensten een diepgaander onderzoek te laten uitvoeren en de resultaten uiterlijk op 1 september te rapporteren aan DNB.

DNB verwacht dat de interne auditdiensten risicogebaseerd onderzoek doen naar opzet, bestaan en werking van de processen van volmachtverlening en volmachtbeheer. Het gaat daarbij om de volgende processen:

  • Het strategische besluitvormings- en evaluatieproces omtrent de inzet van het volmacht distributiekanaal
  • Het proces van volmachtverlening aan de gevolmachtigd agent
  • Het proces van monitoren en evalueren van de prestaties, financiële positie, integriteit en bedrijfsvoering van de gevolmachtigd age

GEEN REACTIES