Belastingdienst beantwoordt vragen overgangsrecht levensloop

In de vorm van 12 vragen en antwoorden wordt de gewijzigde overgangsregeling voor de levensloopregeling verduidelijkt.

In de antwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen ‘lage aanspraak’ ( waarde op 31 december 2011 lager dan € 3.000) en ‘hoge aanspraak’ (waarde op 31 december 2011 van € 3.000 of meer).

Een selectie:

Op welk moment in 2013 moet de finale opname van de voorziening ingevolge een levensloopregeling uiterlijk plaatsvinden om gebruik te maken van de 80%-regeling?

Het antwoord is afhankelijk van de omvang van de levensloopaanspraak op 31 december 2011.

Lage aanspraken worden geacht te zijn genoten op 1 januari 2013. De 80%-regeling is van toepassing tot ten hoogste de waarde op 31 december 2011. Heeft de aanspraak op 1 januari 2013 een hogere waarde, dan behoort het meerdere voor 100% tot het loon.

Voor hoge aanspraken geldt niet dat ze automatisch zijn genoten op 1 januari 2013. Als de werknemer kiest voor finale opname in 2013, dan kan hij wel gebruik maken van de 80%-regeling. In dat geval geldt de 80%-regeling ook voor ten hoogste de waarde per 31 december 2011. Het meerdere behoort voor 100% tot het loon voor de loonheffingen.

Op welke wijze wordt een lage aanspraak in de heffing betrokken als een werknemer op 1 januari 2013 geen dienstbetrekking had?

De laatste actuele werkgever die de laatste storting in de levensloopregeling heeft verricht zal de loonheffingen over de levensloopaanspraak moeten inhouden en afdragen. Dit kan niet een ex-werkgever zijn. Als de werknemer vraagt om uitbetaling terwijl er geen actuele werkgever is, is de levensloopinstelling inhoudingsplichtig. De levensloopinstelling zal dan op de uitbetaling loonheffing moeten inhouden.

Een levensloopinstelling heeft alle rekeninghouders met een laag tegoed benaderd om informatie. Sommige rekeninghouders hebben niet gereageerd. Hoe moet de levensloopinstelling daarmee omgaan?

De levensloopinstelling is inhoudingsplichtig als sprake is van een lage aanspraak, er geen actuele inhoudingsplichtige is en de werknemer om uitbetaling vraagt. De levensloopinstelling kan in beginsel afwachten tot de werknemer reageert.

De levensloopinstelling kan echter ook kiezen voor afwikkeling van het tegoed en inhouding van loonheffing.
Daarmee voorkomt de instelling het risico van correctie bij zichzelf of de werknemer. Als dit geheel of gedeeltelijk tot een dubbele heffing leidt omdat er wel een actuele werkgever is, kan de werknemer dit via zijn aangifte inkomstenbelasting herstellen.

Moet bij hoge aanspraken de gehele waarde van de aanspraak in 2013 tot nul zijn verminderd om de 80%-regeling toe te passen?

Ja, de 80%-regeling is alleen van toepassing op het opgenomen bedrag waarmee de aanspraak in 2013 tot nihil wordt verminderd.

Is de 80%-regeling bij hoge aanspraken ook van toepassing als in 2013 opnames zijn gedaan in verband met verlof?

De 80%-regeling is alleen van toepassing bij de laatste opname in 2013 waarbij de gehele levensloopaanspraak tot nihil wordt verminderd. Deze laatste opname kan ook plaatsvinden nadat al eerder in 2013 opnames hebben plaatsgevonden. Op deze eerdere opnames is de 80%-regeling niet van toepassing.

Is bij geheel of gedeeltelijke opname van de voorziening ingevolge een levensloopregeling altijd sprake van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking?

Nee, er is sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking als de opname plaatsvindt als de werknemer aan het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder is. Bij de laatste opname kan de werknemer de nog niet eerder verrekende levensloopverlofkorting verrekenen. Hierbij is niet van belang of sprake is van loon uit een vroegere of tegenwoordige dienstbetrekking.

Is bij geheel of gedeeltelijke opname van de voorziening ingevolge een levensloopregeling altijd sprake van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking?

Nee, er is sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking als de opname plaatsvindt als de werknemer aan het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder is. Bij de laatste opname kan de werknemer de nog niet eerder verrekende levensloopverlofkorting verrekenen. Hierbij is niet van belang of sprake is van loon uit een vroegere of tegenwoordige dienstbetrekking.

GEEN REACTIES