Belangrijke wijzigingen NHG-normen in 2014

Bijkomende kosten weer 6%, lasten Blokhypotheek buiten beschouwing, restschuldregeling en vrijlaten zekerheid van meeverbonden polis bij relatiebeëindiging.

Dit zijn enige veranderingen van de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheekgarantie zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2013 zijn:

Bijleenregeling

Het financieringslastpercentage Acceptatie wordt verminderd met 1,6 maal de toetsrente plus 0,1%-punt.

Bijkomende kosten bij aankoop woning terug naar 6%

Bij de bepaling van de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, heeft NHG in 2013 het percentage voor de bijkomende kosten verlaagd naar 5% en daarmee gelijkgesteld aan de Loan To Value. In de praktijk is echter gebleken dat dit niet correct is. Immers, de bijkomende kosten moeten ook bij een lagere LTV worden betaald. Deze fout is gecorrigeerd.

Blokhypotheek

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk voor geldnemers die een hypothecaire geldlening afsluiten waarbij de verplichting geldt dat deze volledig annuïtair wordt afgelost, daarnaast een aanvullende lening af te sluiten waaruit maandelijks een bedrag wordt opgenomen ter hoogte van maximaal de helft van de aflossing van de annuïteitenlening. Hiermee wordt beoogd de maandlasten voor de consument te verlagen. De aanvullende hypotheek kan niet met NHG worden afgesloten.

Vanwege het feit dat door de opname uit de aanvullende lening de maandlast van de annuïteitenlening daadwerkelijk wordt verlaagd, is het niet reëel om in de toetsing rekening te houden met een verzwarende maandlast uit de aanvullende lening.

De lasten vanuit de aanvullende lening blijven bij de toetsing buiten

beschouwing, mits:

  • de (resterende) looptijd van de aanvullende lening de einddatum van de NHG-lening niet overschrijdt;
  • het verschil tussen het rentetarief van de aanvullende lening en het rentetarief van de NHG-lening blijvend niet meer bedraagt dan 1%;
  • de opnames uit de aanvullende lening niet meer bedragen dan 50% van het bedrag dat in de maandelijkse annuïteit van de NHG-lening wordt afgelost. Het is hierbij niet toegestaan om, indien de aanvullende lening op een later moment dan de verstrekking van de NHGlening wordt verstrekt, het reeds afgeloste deel van de NHG-lening alsnog in één keer op te nemen uit de aanvullende lening.

Vrijgeven zekerheden bij relatiebeëindiging

Conform de fiscale wetgeving dient bij relatiebeëindiging de bestaande eigenwoningschuld te worden verdeeld. De bestaande eigenwoningschuld is de hypothecaire geldlening die reeds was afgesloten op 31 december 2012. In verband met de verdeling heeft het Kabinet besloten om toe te staan dat de waarde van de meeverbonden polis wordt aangewend voor de aflossing van de hoofdsom, zonder dat dit gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting.

Deze zekerheid mag worden vrijgegeven met dien verstande dat met de waarde van de zekerheid de hoofdsom van de hypothecaire lening wordt verlaagd, voordat de verdeling plaatsvindt.

Restschuldfinanciering

Voor het verstrekken van een restschuldfinanciering geldt als voorwaarde dat de restschuld voortvloeit uit een lening die door NHG is geborgd. De restschuld dient tezamen te worden afgesloten met een lening voor de aankoop van een opvolgende woning.

Om de processen van de geldgevers niet te verzwaren is ervoor gekozen de restschuldfinanciering niet vooraf te laten beoordelen door de stichting.

Dit betekent dat er geen beoordeling zal plaatsvinden op fouten van de geldgever of moraliteit van de geldnemer aangaande de borgstelling van de verkochte woning. De nieuwe borgstelling voor de restschuldfinanciering en de aan te kopen woning gaat in met een ‘schone lei’.

Conform de reguliere regelgeving mag de lening voor de aankoop van de woning de LTV niet overschrijden. De LTV heeft echter geen betrekking op de restschuldfinanciering. Hiertoe geldt dat de financieringslast voor de aankoop van de woning vermeerderd met de maandlast van de restschuldfinanciering dienen te passen binnen de maximaal toegestane financieringslast.

Voor de restschuldfinanciering geldt dat deze volledig en minimaal annuïtair moet worden afgelost.

GEEN REACTIES